Input:

118/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví Garance

č. 118/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 31. října 1967
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Dne 30. prosince 1964 byla v Hanoji podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.
Podle svého článku 11 Dohoda vstoupila v platnost dnem 25. června 1967.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Vietnamské demokratické republiky, vedeny přáním rozšířit a upevnit přátelské vztahy mezi národy obou zemí a prohloubit spolupráci a vzájemnou pomoc v oboru zdravotnictví a lékařské vědy, se rozhodly uzavřít dohodu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky
Bohumila Muchu,
mimořádného a zplnomocněného velvyslance Československé socialistické republiky
vláda Vietnamské demokratické republiky
Dr. Pham Ngoc Thach,
ministra zdravotnictví Vietnamské demokratické republiky,

kteří vyměnivše si plné moci, které shledali v náležitém pořádku a v předepsané formě, se dohodli na těchto ustanoveních:
Článek 1
Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet spolupráce a vzájemnou výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví a lékařské vědy tak, aby tato spolupráce přispívala k stálému zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí.
Článek 2
1. Smluvní strany si budou vzájemně zkušenosti v otázkách organizace zdravotnictví a jeho řízení, zvláště na úsecích preventivní a léčebné péče, hygienické a protiepidemické péče, zdravotnické osvěty a použití lékařských přístrojů, nástrojů a léků.
2. Příslušné orgány a instituce obou smluvních stran si budou za účelem společného boje proti infekčním nemocem vzájemně vyměňovat zkušenosti o prevenci, diagnostice a léčení těchto nemocí.
Článek 3
Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat plány a materiály týkající se sjezdů, konferencí a zasedání, zejména mezinárodních nebo s mezinárodní účastí, které se zabývají otázkami organizace zdravotnictví a otázkami lékařské vědy. Budou vzájemně zvát příslušníky druhé smluvní strany k účasti na vědeckých sjezdech a konferencích uspořádaných ve svých zemích.
Článek 4
Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat lékařskou literaturu, zdravotnické filmy, názorné pomůcky a jiné zdravotnicko-osvětové