Input:

118/1964 Sb., Vyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zajištění obranyschopnosti státu, platné do 31.12.1991 Archiv

č. 118/1964 Sb., Vyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zajištění obranyschopnosti státu, platné do 31.12.1991
VYHLÁŠKA
ministerstva národní obrany
ze dne 10. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zajištění obranyschopnosti státu
Ministerstvo národní obrany v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon”):
Oddíl první
Úvodní ustanovení
§ 1
(1)  Tato vyhláška upravuje dodávky
1.  výrobků, určených pro zajištění obranyschopnosti státu, a to
a)  výrobků zbrojní povahy,
b)  speciálních výrobků, které nelze nahradit výrobky civilní povahy (výrobků vyráběných podle speciálních technických podmínek),
c)  ostatních výrobků, které odběratel prohlíží (kontroluje) u dodavatele, pokud je odebírá ministerstvo národní obrany, ministerstvo vnitra nebo ministerstvo dopravy - velitelství železničního vojska nebo organizace jimi pověřené.
2.  při zajišťování úkolů obsažených v plánu rozvoje vědy a techniky u výrobků uvedených v č. 1 písm. a) pro ministerstvo národní obrany, ministerstvo vnitra nebo ministerstvo dopravy - velitelství železničního vojska.
3.  u výrobků pro účely civilní obrany dodávaných ministerstvem vnitra.
(2)  Tato vyhláška se vztahuje obdobně i n dodávky oprav výrobků dodávaných podle této vyhlášky.
(3)  Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky z dovozu.
§ 2
Pro dodávky uvedené v § 1 odst. 1 a 2 platí ustanovení základních podmínek dodávky vydaných dodavatelskými ministerstvy, pokud tato vyhláška neobsahuje odchylnou úpravu.
Oddíl druhý
Dodávky výrobků
§ 3
Uzavírání hospodářských smluv
(1)  Odběratel zasílá dodavateli návrhy hospodářských smluv označené „Dodávka podle ZPD MNO” nejpozději
a)  ve lhůtách stanovených pro předkládání návrhů smluv (objednávek) v základních podmínkách dodávky, vydaných dodavatelskými ministerstvy,
b)  není-li lhůta takto stanovena, nejpozději 60 dnů před začátkem čtvrtletí, v němž má být plněno.
(2)  Dodavatel při potvrzení návrhu smlouvy je povinen doplnit jej údajem ceny za jednotku; jedno vyhotovení si ponechá a ostatní vrátí odběrateli.
§ 4
Provozní dokumentace
(1)  U výrobků, pro něž je sjednán zvláštní provozně dokumentační režim, je dodavatel povinen vydávat a odběrateli v dohodnutých lhůtách zaslat provozní dokumentaci. Vydanou dokumentaci je dodavatel povinen doplňovat tak, aby bylo možné odstraňovat závady zjištěné na výrobcích v provozu, nebo aby byla vydaná provozní dokumentace udržována na současné výrobně technické úrovni.
(2)  Provozní dokumentace musí být vypracována tak, aby při plném dodržování jejích ustanovení zaručovala bezpečný a plynulý provoz a dodržování požadavků na přípravu, obsluhu, ovládání, montáž, údržbu a kontrolu a na všechny ostatní úkony potřebné k zajištění provozu.
(3)  Zvláštní předpisy a dohody stanoví obsah provozní dokumentace a lhůty, v