Input:

118/1961 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o registraci pracovních úrazů, platné do 31.12.1969 Archiv

č. 118/1961 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o registraci pracovních úrazů, platné do 31.12.1969
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 17. října 1961
o registraci pracovních úrazů
Ústřední rada odborů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 29 zákona č. 65/1961 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci:
Oddíl 1
Základní ustanovení
§ 1
Účel registrace pracovních úrazů
Účinný boj proti pracovním úrazům vyžaduje, aby byly soustavně sledovány zdroje, příčiny, četnost a závažnost těchto úrazů. K tomu účelu slouží jejich řádná registrace a statistické vykazování. Správně prováděná registrace pracovních úrazů a jejich statistické sledování umožní provádět podrobné rozbory stavu a vývoje pracovní úrazovosti a na jejich podkladě stanovit konkrétní opatření k odstranění nejčastějších zdrojů a příčin pracovních úrazů a tím vytvářet předpoklady k jejich snížení.
§ 2
Pojem registrace
Registrací se rozumí
a)  řádné vyšetření zdrojů a příčin každého pracovního úrazu po jeho ohlášení,
b)  sepsání záznamu o něm,
c)  stanovení preventivních opatření k zamezení opakování týchž nebo podobných úrazů a kontrola, zda navržená opatření byla provedena ve stanoveném termínu a rozsahu,
d)  vedení evidence o pracovních úrazech v deníku pracovních úrazů.
§ 3
Věcný rozsah platnosti vyhlášky
(1)  Registrovat pracovní úrazy jsou povinny závody všech odvětví národního hospodářství, výrobní družstva a jednotná zemědělská družstva.
(2)  Závody ve smyslu odstavce 1 se rozumějí nejen podniky a závody výrobní, stavební, dopravní, zemědělské a obchodní, nýbrž i úřady, ústavy, soudy, školy, zařízení státní správy, jiná zařízení, dobrovolné a jiné organizace (dále jen „závody”).
§ 4
Osobní rozsah platnosti vyhlášky
(1)  Registrují se pracovní úrazy všech pracovníků závodu. Za pracovníky se považují i učni, domáčtí dělníci a jiní pracovníci závodu vykazovaní v evidenčním počtu pracovníků závodu.
(2)  Ve výrobních družstvech se registrují pracovní úrazy členů i jiných pracovníků výrobních družstev.
(3)  V jednotných zemědělských družstvech se registrují pracovní úrazy členů a jiných pracovníků jednotných zemědělských družstev, včetně osob trvale v družstvu pracujících a osob vypomáhajících (dobrovolně nebo při plnění občanské pracovní povinnosti) v zemědělských závodech jednotných zemědělských družstev.
(4)  Brigádníci se považují pro účely této vyhlášky za pracovníky závodu nebo družstva, ve kterém utrpěli pracovní úraz.
(5)  U studentů a žáků se registrují všechny pracovní úrazy, které se jim staly při výrobní práci nebo praxi v závodě nebo družstvu, vykonávané podle učebních plánů a osnov. Úrazy registruje závod (družstvo), ve kterém se staly.
§ 5
Úrazy podléhající registraci
(1)  Registraci podléhají úrazy, které se staly pracovníkům (členům)
a)  při výkonu zaměstnání nebo v přímé souvislosti s ním,
b)  na jejich pracovišti nebo v prostorách závodu (družstva), a to i při činnosti, která není v souvislosti s provozem závodu (družstva).
(2)  Úrazy uvedené v odstavci 1 (dále jen „pracovní úrazy”) podléhají registraci, pokud jimi byla způsobena postiženým pracovníkům (členům) neschopnost k práci