Input:

R 118/1954; Garance

č. 118/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Požívateľka sociálneho dôchodku vykonávajúca osobnú starostlivosť o dieťa, má nárok na zvýšenie tohto dôchodku o výchovné na dieťa (§ 68 zák. o nár. poist.) bez ohľadu na to, akou čiastkou na úhradu osobných potrieb dieťaťa prispieva jeho otec.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 2. marca 1954, Cz 520.53.)
Navrhovatelka poberá sociálny dôchodok a žiadala preto, aby jej k nemu bolo vyplácané aj výchovné na jej maloletého syna, narodeného v r. 1942. Slovenský úrad dôchodkového zabezpečenia zamietol nárok s odôvodnením, že navrhovatelka dostáva na výživu svojho maloletého dieťaťa mesačne 400 Kčs (v starých peniazoch) od jeho otca, takto je jeho výživa dostatočne zabezpečená, takže nie je tu odkázanosť na žiadanú dávku v zmysle § 89 ods. 5 zák. o nár. poist.
Ľudový súd v Nitre, ktorý rozhodoval o opravnom prostriedku navrhovateľky, návrh na priznanie výchovného zamietol preto, že navrhovatelka má možnosť žiadať o zvýšenie výživného, poskytovaného otcom, ak už priznaný príspevok v sume 400 Kčs mesačne nestačí.
Krajský súd v Nitre nevyhovel odvolaniu navrhovateľky; v odôvodnení uviedol, že výchovné je obligatórnym zvýšením dôchodkov podľa zákona o národnom poistení, teda aj sociálneho dôchodku, pri tom predpoklade, že dôchodca o dieťa sa stará, t. j. v prevažnej miere zabezpečuje výživu dieťaťa; v súdenej veci však podľa stanoviska krajského súdu je výživa dieťaťa dostatočne zabezpečená príspevkom, ktorý naň platí otec, v dôsledku čoho o dieťa sa v prevažnej miere stará jeho otec, proti ktorému v prípade potreby možno žiadať aj zvýšenie príspevkov.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona, podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozsudkami Ľudového a Krajského súdu v Nitre bol porušený zákon; oba tieto rozsudky zrušil a upravil ľudový súd, aby o veci ďalej konal a znova rozhodol .
Z odôvodnenia:
Podľa § 68 ods. 1 zák. o nár. poist. dôchodky uvedené v § 60 cit. zákona – teda aj sociálny dôchodok – sa zvyšujú o výchovné na každé dieťa, o ktoré sa dôchodca stará. Z uvedeného plynie, že výchovné je obligatórnym zvýšením dôchodkov uvedených v § 60 cit. zákona a jedným jeho predpokladom je, že dôchodca sa o dieťa stará, t. j. vykonáva starostlivosť dotyčné výživy a výchovy dieťaťa, ako to má na mysli § 39 zák. o rod. práve. Podľa tohto zákonného ustanovenia oba rodičia rovnako sa starajú o výchovu a výživu dieťaťa, pričom nejde o rovnosť mechanickú ale primeranú zárobkovým a majetkovým možnostiam rodičov a