117/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 117/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. dubna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4a odst. 3, § 6 odst. 1 a 2 a § 35 odst. 4 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb., vyhlášky č. 577/2004 Sb., vyhlášky č. 58/2013 Sb. a vyhlášky č. 8/2015 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu části druhé se za slovo „KOMUNIKACEMI“ vkládají slova „A S ÚROVŇOVÝM PŘECHODEM KOLEJÍ URČENÝM PRO PŘÍSTUP CESTUJÍCÍCH NA NÁSTUPIŠTĚ“.
2. V části druhé se za hlavu druhou vkládá nová hlava třetí, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:
„Hlava třetí
ÚROVŇOVÝ PŘECHOD KOLEJÍ URČENÝ PRO PŘÍSTUP CESTUJÍCÍCH
NA NÁSTUPIŠTĚ
§ 4a
Zabezpečení přechodu kolejí určeného pro přístup cestujících na nástupiště výstražným zařízením
(1) Výstražné zařízení pro přechod kolejí v železniční stanici, který je určen pro pohyb cestujících, musí varovat uživatele přechodu s dostatečným časovým předstihem, že se k přechodu blíží vlak nebo drážní vozidlo, a to červeným přerušovaným světlem
a přerušovaným akustickým signálem. Světelné výstražné zařízení pro přechod kolejí může být doplněno závorovými břevny zřízenými tak, aby přehradila přechod v celé šíři; při sklopení závorových břeven musí být akustický signál přerušen. Provedení závorových břeven musí zajistit samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace2.
(2) Přechody kolejí určené pro pohyb cestujících se vybavují hmatovými prvky pro nevidomé.
§ 4b
Výstražné zařízení pro přechod kolejí určený
pro přístup cestujících na nástupiště
(1) Výstražné zařízení pro přechod kolejí vydává
a) „světelný signál Stůj“ vyjádřený přerušovaným svícením červeného světla „Signál pro chodce se znamením Stůj“ podle zvláštního právního předpisu1,
b) „akustický signál Stůj“ a „akustický signál Volno“,
 
 Nahoru