117/1994 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném k 1.1.2008

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 117/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. dubna 1994,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
tisková oprava
částka Sb. 13/1996
 
 
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší čl. IV
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 1 se za slovo „orgánů“ vkládají slova „vyšších územních samosprávných celků a orgánů“ a na konec se připojuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: „Zvláštní zákony stanoví, ve kterých případech je výkon tohoto práva omezen.1a


1aNapř. zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 361/1992 Sb.), zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb., zákon ČNR č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.“.
„(1) Strany a hnutí podléhají registraci podle tohoto zákona.“.
2. § 2 odst. 1 zní:
3. § 2 odst. 2 zní:
„(2) Členem strany a hnutí mohou být pouze fyzické osoby.“
4. § 2 odst. 3 zní:
„(3) Členem strany a hnutí může být občan starší 18 let, může být však členem pouze jedné strany nebo hnutí.“.
5. Uvozovací věta § 4 zní: „Vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí,“.
6. V § 5 se vypouští odstavec 3.
7. V § 5 se odstavec 4 označuje jako odstavec 3. Jeho věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 2) zní: „Zakládat a organizovat činnost stran a hnutí na pracovištích nebo v případech stanovených zvláštními zákony2je nepřípustné.


2Např. § 2b zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 361/1992 Sb.).“.
„4. práva a povinnosti členů,
5. ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny, zejména vymezení rozsahu, v němž mohou ve prospěch strany majetek nabývat, hospodařit a nakládat s ním, popřípadě nabývat jiná majetková práva, a rozsahu, v němž mohou jednat a zavazovat se jménem strany,
6. orgány včetně orgánů statutárních, rozhodčích a revizních, způsob jejich ustavování a vymezení jejich oprávnění,
7. způsob, jakým statutární orgány jednají a podepisují; zda a v jakém rozsahu mohou činit právní úkony jménem strany a hnutí i jiní členové či pracovníci,“.
8. V § 6 odst. 2 se za slovo „podává“ vkládají slova „nejméně tříčlenný“.
9. § 6 odst. 2 písm. b) body 4, 5, 6 a 7 znějí:
10. § 6 odst. 5 zní:
„(5) Pokud stanovy neurčují něco jiného, jedná jménem strany a hnutí až do ustavení orgánů uvedených v odstavci 2 písm. b) bodu 6 přípravný výbor. Orgány strany a hnutí musí byt ustaveny nejpozději do 6 měsíců od vzniku strany a hnutí. Nejsou-li orgány v této lhůtě ustaveny, dá Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) podnět k návrhu na pozastavení činnosti strany a hnutí (§ 14).“.
11. V § 7. odst. 1 se slova „Ministerstvu vnitra (dále jen
 
 Nahoru