Input:

č. 117/1967 Sb. rozh., Garance

č. 117/1967 Sb. rozh.
Důvod k zastavení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy ve smyslu § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř. je dán toliko za předpokladu, že práva oprávněných zanikla zaplacením výživného povinným po vydání vykonávaného rozhodnutí.
Povolil-li soud povinnému splácení dluhu na výživném ve splátkách "pod ztrátou lhůt", byl takovým rozhodnutím vázán soud výkonu rozhodnutí potud, že nemohl - pokud zjistil že se povinný ocitl v prodlení a nastala ztráta lhůt - znovu povolovat povinnému plnění ve splátkách.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 6. května 1967, 5 Cz 36/67.)
Rozsudkem okresního soudu v Prachaticích a rozsudkem krajského soudu v Českých Budějovicích byl povinný zavázán k placení výživného v částce 170 Kčs měsíčně od 1. 4. 1964 pro nezletilou E., v částce 200 Kčs měsíčně od 9. 12. 1964 pro nezletilého Z. s tím, že nedoplatek splatí s běžným výživným v měsíčních splátkách po 60 Kčs pod ztrátou lhůt.
K návrhu oprávněných povolil okresní soud ve Strakonicích výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného k vydobytí dluhu na výživném za dobu od 1. 4. 1964 do 31. 8. 1965 v částce 3430 Kčs a běžného výživného od 1. 9. 1965 v částce 370 Kčs měsíčně.
Povinný namítal, že dluh na výživném splácí řádně ve splátkách, jež byly určeny rozsudkem krajského soudu v Českých Budějovicích. Z toho dovozoval, že soud neměl povolit výkon rozhodnutí jmenovitě k vydobytí dluhu na výživném za dobu od 1. 4. 1964 do 31. 8. 1965 v částce 3430 Kčs; souhlasil pouze se srážkami ze mzdy k vydobytí běžného výživného a splátek po 60 Kčs měsíčně na stávající dluh 560 Kčs.
Okresní soud ve Strakonicích projednal podání povinného jako návrh na zastavení výkonu rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř. a omezil výkon rozhodnutí "na běžné výživné v částce 370 Kčs měsíčně, dále na 60 Kčs měsíčně až do zaplacení stávajícího dluhu 560 Kčs". Krajský soud v