Input:

117/1966 Sb., Zákon o některých důsledcích zanedbávání péče o děti, platné do 31.12.1995 Archiv

č. 117/1966 Sb., Zákon o některých důsledcích zanedbávání péče o děti, platné do 31.12.1995
[zrušeno č. 117/1995 Sb.]
ZÁKON
ze dne 15. prosince 1966
o některých důsledcích zanedbávání péče o děti
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Občan, kterému z nemocenského pojištění náležejí přídavky na děti, jakož i každý příjemce přídavků, který má děti v přímém zaopatření, jsou povinni zabezpečit, aby se poskytnutých přídavků používalo výlučně ve prospěch a v zájmu dětí, pro které jsou určeny.
§ 2
(1) Jestliže se výplatou přídavků na děti do rukou dosavadního příjemce zřejmě nedosahuje účelu, pro který jsou přídavky určeny, zejména jestliže se zanedbávají základní potřeby péče o děti nebo se vyplacených částek zneužívá k jiným účelům, může místní národní výbor navrhnout orgánu příslušnému k rozhodování o přídavcích na děti, aby výplata přídavků na děti do rukou dosavadního příjemce byla zastavena a aby se jich používalo k péči o děti způsobem stanoveným tímto zákonem.
(2) Stejný návrh může místní národní výbor podat také v těch výjimečných případech, kdy dítě povinné školní docházkou bez vážných důvodů nedochází vůbec do školy nebo soustavně zanedbává školní docházku a předchozí jednání s občanem, který má dítě v přímém zaopatření, nevedla k nápravě.
§ 3
(1) Přídavky na děti, jejichž výplata do rukou dosavadního příjemce byla orgánem příslušným k rozhodování o přídavcích na děti zastavena, se poukazují místnímu národnímu výboru, v jehož obvodu je bydliště dítěte. Okresní národní výbor může stanovit, že se přídavky na děti poukazují jinému národnímu výboru.
(2) Částek takto získaných používá národní výbor ve prospěch dětí, pro něž jsou určeny (např. k úhradě nákladů školního stravování, jiné výživy, ošacení, obutí).
§ 4
(1) Skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na přídavky na děti a pro jejich výši se i v době, kdy je zastavena výplata do rukou dosavadního příjemce, posuzují tak, jako kdyby k zastavení výplaty nedošlo.
(2) Mají-li se přídavky na více dětí téhož oprávněného vyplácet do rukou různých příjemců, rozdělí se celková částka připadající na všechny děti stejnou poměrnou částí na každé dítě.
§ 5
(1) Byla-li zjednána trvalá náprava, navrhne místní národní výbor orgánu příslušnému k rozhodování o přídavcích na děti, aby přídavky na děti byly vypláceny tomu, kdo má dítě v přímém zaopatření.
(2) Bylo-li dítě, na něž se