Input:

117/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou, platné do 1.7.1994 Archiv

č. 117/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou, platné do 1.7.1994
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 29. června 1960
o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou
Dne 7. února 1959 byla v Káhiře podepsána Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou.
Se Smlouvou vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 8. července 1959 a president republiky ji ratifikoval dne 25. září 1959. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 23. dubna 1960.
Podle svého článku 9 Smlouva nabyla platnosti dnem výměny ratifikačních listin, tj. dne 23. dubna 1960.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
SMLOUVA
o obchodu a plavbě
mezi
Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou
President Československé republiky a president Sjednocené arabské republiky ve snaze přispět k dalšímu rozvoji hospodářské spolupráce a obchodních styků mezi oběma zeměmi rozhodli se uzavřít smlouvu o obchodu a plavbě a proto jmenovali svými zmocněnci:
president Československé republiky
inž. Jaroslava Kohouta,
náměstka ministra zahraničního obchodu, a
president Sjednocené arabské republiky
dr. Abdel Moneim El Kaissouni,
ústředního ministra hospodářství,

kteří, vyměnivše si plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě, dohodli se takto:
Článek 1
Obě smluvní strany si budou navzájem poskytovat bezpodmínečné a neomezené nakládání podle zásady nejvyšších výhod ve všem, co se týká obchodu mezi oběma zeměmi.
Článek 2
Nakládání podle zásady nejvyšších výhod, stanovené článkem 1 této Smlouvy se nebude vztahovat na výhody, které jsou anebo v budoucnosti budou poskytnuty jednou ze smluvních stran sousedním státům pro usnadnění pohraničního styku a na výhody, které Sjednocená arabská republika poskytla nebo v budoucnu poskytne arabským zemím.
Článek 3
V zájmu zjednodušení formalit při dovozu a vývozu zboží nebude žádná z obou smluvních stran požadovat při dovozu zboží, pocházejícího z území druhé smluvní strany, konzulární faktury.
Článek 4
Obě smluvní strany povolí dovoz a vývoz prostý celních poplatků za dovoz a vývoz v rámci svých příslušných platných předpisů a nařízení, jako:
a)  vzorky zboží a reklamní materiály, sloužící pouze