Input:

R 117/1954; Garance

č. 117/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Trvalosť nepriaznivého zdravotného stavu treba posudzovať ako faktický stav v čase vzniku nároku so zreteľom na povahu nemoci a jej obvyklý priebeh, pričom je nerozhodné, či tento stav môže byť v budúcnosti zmenený lekárskym zákrokom či už operatívnym alebo iného druhu.
Poistenca nemožno nútiť, aby sa podrobil operácii spojenej s určitým rizikom len preto, aby zmiernil vplyv nemoci na zárobkovú schopnosť.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 3. mája 1954, Cz 124/54.)
Slovenský úrad dôchodkového zabezpečenia nevyhovel žiadosti navrhovateľa o priznanie sociálneho dôchodku z dôvodu, že navrhovateľ nie je invalidný podľa § 63 ods. 5 zák. o nár. poist., ako to vyžaduje § 89 ods. 1 tohto zákona.
Ľudový súd v Ban. Bystrici, ktorý rozhodoval o opravnom prostriedku navrhovateľa, návrh zamietol. Zistil zo znaleckého posudku, že navrhovateľ trpí na chronický vred dvanástorníka s menšími subjektívnymi obtiažmi a že odmietol operáciu, a na tom základe dospel k záveru, že chronický vred na dvanástomíku nevylučuje zárobkovú schopnosť, a to tým viac, že navrhovateľ odmietol operáciu.
Krajský súd v Ban. Bystrici ako súd odvolací doplnil dokazovanie výsluchom súdneho znalca, ktorý udal, že u navrhovateľa ide o vred žalúdka, ktorý zapríčiňuje často dávenie a robí navrhovateľa t. č. neschopným na akúkoľvek zárobkovú činnosť. Znalec pritom dodal, že operáciou by sa navrhovateľov zdravotný stav zlepšil do tej miery, že by za 3 až 4 mesiace mohol vykonávať nejakú zárobkovú činnosť v ľahkom zamestnaní a za rok by mohol vykonávať aj manuálne práce, keď aj nie v ťažkom priemysle. Na základe tohto znaleckého posudku krajský súd usúdil, že tento nepriaznivý zdravotný stav navrhovateľa nie je trvalý, lebo by po operácii pominul, že podľa toho u navrhovateľa nie je splnená podmienka nároku dotyčné trvalej invalidity, akú má na mysli ustanovenie § 63 ods. 5 zák. o nár. poist. a preto rozhodnutie prvého súdu potvrdil.
Najvyšší súd rozhodol