Input:

116/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví Garance

č. 116/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 3. září 1961
o Dohodě mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví
Dne 17. ledna 1961 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi ministerstvem zahraničního obchodu a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví.
Schválení Dohody vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno rakouské straně nótou ze dne 1. července 1961 a nótou z téhož dne oznámila rakouská strana, že i z její strany jsou splněny podmínky pro vstup Dohody v platnost.
Podle svého článku 9 vstoupila Dohoda v platnost dne 1. srpna 1961.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
V z. dr. Gregor v. r.
 
DOHODA
mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví
Ministerstvo zahraničního obchodu Československé socialistické republiky, zastoupené panem Stanislavem Saurem, vedoucím ústřední celní správy,
a spolkové ministerstvo financí Rakouské republiky, zastoupené panem sekčním šéfem dr. Josefem Stangelbergerem,
ve snaze upevnit sousedské vztahy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou
se rozhodly uzavřít Dohodu o spolupráci v oboru celnictví.
Zmocněnci po výměně svých plných mocí, jež shledali v dobré a náležité formě, se dohodli na těchto ustanoveních:
Článek 1
(1) Smluvní strany učiní všechna potřebná opatření, aby usnadnily celní projednávání v železniční, silniční a lodní dopravě mezi oběma státy.
(2) Pod pojmem „celní projednávání“ ve smyslu této Dohody se rozumí provádění všech opatření předvídaných v předpisech obou států pro dovoz, vývoz a průvoz zboží.
Článek 2
(1) Obě smluvní strany se všemožně vynasnaží, aby co nejvíce zkrátily trvání celního projednávání; to platí zejména pro
a) mezinárodní dopravu zboží v průvozu,
b) zboží podléhající rychlé zkáze, živá zvířata a jiné zboží, u něhož je třeba rychlé dopravy,
c) vozy se spěšninovým zbožím,
d) zboží dopravované v mezinárodních spěšných vlacích a
e) hromadné zboží v ucelených vlacích.
(2) K provedení ustanovení odstavce 1 budou železniční správy včas informovat příslušné orgány svého státu o každé změně v provozu, v jízdním řádu a ve skladbě mezinárodních vlaků.
Článek 3
(1) Cestovní styk a doprava zboží přes