Input:

116/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení, ve znění účinném k 1.1.2009 Garance

č. 116/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení, ve znění účinném k 1.1.2009
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 7. července 1960
o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
81/2000 Sb.m.s.
(k 28.2.2000)
pozbývá platnosti ve vztazích mezi ČR a Ukrajinou
87/2008 Sb.m.s.
(k 1.1.2009)
pozbývá platnosti ve vztazích k Ruské federaci
Dne 2. prosince 1959 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení.
S Dohodou vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 25. května 1960 a president republiky ji ratifikoval dne 6. června 1960. Ratifikační listiny byly vyměněny v Moskvě dne 28. června 1960.
Podle svého článku 20 Dohoda nabyla platnosti dne 1. července 1960.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi
Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení
President Československé republiky a presidium Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik, vedeni přáním rozvíjet a prohlubovat přátelství a spolupráci mezi oběma státy i v oblasti sociálního zabezpečení, rozhodli se uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovali svými zmocněnci
president Československé republiky

Evžena Erbana,
předsedu Státního úřadu sociálního zabezpečení,
presidium Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik

K. I. Alexandrova,
chargé d'affaires a. i. Svazu sovětských socialistických republik v Československé republice,
kteří vyměnivše si své plné moci a shledavše je v dobrém pořádku a náležité formě, shodli se na těchto ustanoveních:
ČÁST PRVÁ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
1. Tato Dohoda se vztahuje na všechny druhy sociálního zabezpečení, které jsou zavedeny podle právních předpisů smluvních stran.
2. Sociálním zabezpečením se rozumějí všechny druhy materiálního zabezpečení (peněžité i věcné dávky), které poskytují občanům orgány státu, družstevní a společenské organizace Československé republiky a Svazu sovětských socialistických republik ve stáří, v případě nemoci, v mateřství, při invaliditě bez ohledu na její příčiny, rodinám při ztrátě živitele aj.
Článek 2
Občané jedné smluvní strany, kteří trvale bydlí na území druhé smluvní strany, jsou ve všech otázkách sociálního zabezpečení i pracovních vztahů postaveni plně na roveň občanům této smluvní strany, pokud tato Dohoda nestanoví jinak.
ČÁST DRUHÁ
PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Článek 3
1. Při provádění sociálního zabezpečení se použije právních předpisů smluvní strany, na jejímž území občan bydlí, pokud tato Dohoda nestanoví jinak.
2. Sociální zabezpečení provádějí příslušné orgány smluvní strany, na jejímž území bydlí občan, který uplatňuje nárok na dávku.
Článek 4
Započítávání dob zaměstnání při stanovení důchodů a jiných dávek
1. Při přiznávání důchodů a jiných dávek se plně započítává doba zaměstnání na území obou smluvních stran, včetně doby zaměstnání opravňující k přiznání důchodů za výhodnějších podmínek a ve vyšší výměře. Přitom orgány sociálního