Input:

R 116/1957; Garance

č. 116/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
O nepredpojatosti sudcu podľa § 21 o. s. p. možno poprípade pochybovať tam, kde sudca bol svedkom súdeného prípadu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 17. mája 1957, Cz 696/56.)
Žalujúci podnik domáhal sa voči žalovanej ako vedúcej predajne náhrady manka.
Ľudový súd v Dolnom Kubíne uložil žalovanému zaplatiť žalujúcemu podniku 4.835 Kčs s prísl., a to v splátkach.
Krajský súd v Žiline zmenil rozhodnutie súdu prvej stolicie tak, že prisúdenú sumu znížil na 3.625 Kčs s prísl.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozsudkom Krajského súdu v Žiline bol porušený zákon. K otázke, o ktorú ide, uviedol
v odôvodnení:
Zákon zabraňuje tomu, aby vec rozhodoval sudca, ktorý nie je celkom nepredpojatý. Slúžia tomu osobitné ustanovenia o vylúčení sudcovských osôb (§§ 21–23 o. s. p.). Podľa ustanovenia § 21 ods. 1 o. s. p. sudcovia sú vylúčení z vykonávania sudcovského úradu, ak so zreteľom na ich pomer k veci alebo k účastníkom, k ich zákonným zástupcom alebo zmocnencom