Input:

115/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Garance

č. 115/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. března 2020,
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o silniční dopravě
Čl. I
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slova „ozbrojenými bezpečnostními“ nahrazují slovem „bezpečnostními“.
2. V § 2 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:
„(10) Zprostředkovatel taxislužby je osoba, která za úplatu zprostředkuje uzavření přepravní smlouvy mezi dopravcem a objednatelem přepravy, jejímž předmětem je poskytnutí taxislužby.“.

Dosavadní odstavce 10 až 20 se označují jako odstavce 11 až 21.
3. V § 2 se odstavec 20 zrušuje.
Dosavadní odstavec 21 se označuje jako odstavec 20.
4. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „podle písmene a)“ nahrazují slovy „o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle tohoto zákona, přímo použitelného předpisu Evropské unie4enebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv,“.
5. V § 3 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „Tuzemský dopravce“ vkládají slova „provozující silniční dopravu velkými vozidly“.
6. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „jej vést“ nahrazují slovy „zajistit jeho vedení“.
7. V § 5 se slovo „Dopravní“ nahrazuje slovy „Jde-li o koncesi pro provozování silniční dopravy velkými vozidly, dopravní“.
8. V § 5 se věta druhá zrušuje.
9. V § 8a odst. 7 se slova „ve Věstníku dopravy“ nahrazují slovy „způsobem umožňujícím dálkový přístup“.
10. V § 9 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 1 až 6.
11. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“.
12. V § 9 odst. 2 písm. a) se vkládá nový bod 1, který zní:
„1. užití vozidla, které není označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby,“.

Dosavadní body 1 až 5 se označují jako body 2 až 6.
13. V § 9 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 4 doplňují slova „nebo uvedení nepravdivých údajů v dokladu o přepravě“.
14. V § 9 odst. 4 se za slova „dopravní úřad“ vkládají slova „nebo Ministerstvo dopravy“.
15. V § 9 odst. 5 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“.
16. V § 13 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Nevydá-li dotčený úřad v této lhůtě závazné stanovisko, platí, že bylo vydáno souhlasné