115/2001 Sb., Zákon o podpoře sportu, ve znění účinném k 1.7.2017

115/2001 Sb.  Zákon o podpoře sportu, ve znění účinném k 1…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 115/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. února 2001
o podpoře sportu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
219/2005 Sb.
(k 3.6.2005)
v § 4 odst. 1 ruší část věty za středníkem.
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 7 nahrazuje slova
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá nové § 7a až 7e; nové přechodné ustanovení
183/2010 Sb.
(k 16.6.2010)
mění § 7a, § 7b, § 7c, § 7d, § 7e a vkládá nový § 7g
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 4 odst. 2
230/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 25 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 7d, § 7e a § 7f
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.
§ 1a
Priority v oblasti sportu
Základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky.
§ 2
Základní pojmy
(1) Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru