115/2001 Sb., Zákon o podpoře sportu, ve znění účinném k 1.7.2017

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
op. č. 12/2001 Sb.
OPATŘENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 7. března 2001,
kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2001
Ministerstvo zdravotnictví stanoví k provedení § 8 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., a § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2001, které jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.
 
Příloha k opatření č. 12/2001 Sb.
Název zdravotní pojišťovny:
Přehled základních ukazatelů o činnosti zdravotní pojišťovny v roce 2001
Ukazatele vyplňované čtvrtletně narůstajícím způsobem zdravotními pojišťovnami ve sledovaném období k 31.3.2001, k 30.6.2001, k 30.9.2001 a k 31.12.2001
 
Ř.
číslo
Název ukazatele
Měr. jedn.
***)
 
ODDÍL A
 
 
 
I.Pojištěnci
I.
 
1
Počet pojištěnců celkem k poslednímu dni sledovaného období
osob
 
 
z toho :státem hrazeni
osob
 
2
Průměrný počet pojištěnců za sledované období
osob
 
 
z toho: státem hrazení
osob
 
 
v tom: do 60 let
osob
 
 
nad 60 let
osob
 
 
 
 
 
 
II. Ostatní ukazatele
 
 
3
Investiční majetek včetně poskyt. záloh pořízený k posl. dni sledov. období
tis. Kč
 
4
Investiční majetek včetně poskyt. záloh pořízený za sledov. období
tis. Kč
 
 
v tom: a) Investice na vlastní činnost
tis. Kč
 
 
b) ostatní investice
tis. Kč
 
5
Finanční investice k posl. dni sled. období
tis. Kč
 
6
Finanční investice za sledované období
tis. Kč
 
7
Přijaté bankovní úvěry celkem
tis. Kč
 
 
v tom: a) dlouhodobé
tis. Kč
 
 
b) krátkodobé
tis. Kč
 
8
Splátky bankov. úvěrů krátkod.i dlouhod. celkem (strana MD přísl. účtů
tis. Kč
 
9
Nesplacený zůstatek bankovních úvěrů k posled. dni sled. období
tis. Kč
 
10
Přijaté bezúročné půjčky od KoB ve sled. období
tis. Kč
 
11
Splácení bezúroč. půjčky od KoB ve sled. období
tis. Kč
 
12
Nesplacený zůstatek bezúročné půjčky od KoB k posl. dni sled. období
tis. Kč
 
13
Přijaté návratné finanční výpomoci ze stát rozpočtu ve sled. období
tis. Kč
 
14
Splácení návratné finanční výpomoci ze stát rozpočtu ve sled. období
tis. Kč
 
15
Nesplacený zůstatek návratné finanční výpomoci ze stát rozpočtu k posl. dni sled. období
tis. Kč
 
16
Přijaté finanční dary a nenávratné dotace
tis. Kč
 
17
Přepočtený počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období*)
osob
 
18
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců*)
osob
 
19
Výpočet limitu nákladů na činnost dle platné vyhlášky MF**)
%
 
20
Rozvrhová základna pro propočet přídělu do provozního fondu
 
 
21
Maximální limit nákladů na činnost z dosažené rozvrhové základny
 
 
22
Skutečný příděl ze ZFZP do provozního fondu
 
 
 
 
 
 
 
III. Závazky a pohledávky
 
 
23
Závazky celkem k posl. dni sledovaného období
 
 
 
v tom: a) závazky vůči zdrav. zařízením ve lhůtě splatnosti
 
 
 
b) závazky vůči zdrav. zařízením po lhůtě splatnosti
 
 
 
c) ostatní závazky ve lhůtě splatnosti
 
 
 
d) ostatní závazky po lhůtě splatnosti
 
 
24
Pohledávky celkem k posl. dni sledovaného období
 
 
 
v tom: a) pohledávky za plátci pojistného ve lhůtě splatnosti
 
 
 
 Nahoru