Input:

115/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů Garance

č. 115/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. listopadu 1967
o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů
Dne 4. června 1954 byl v New Yorku sjednán Dodatkový protokol k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů.
Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Dodatkovému protokolu byla uložena u generálního tajemníka OSN dne 8. března 1967 s výhradou, že se Československá socialistická republika necítí vázána ustanoveními článku 15, odst. 2 a 3 Dodatkového protokolu o rozhodčím řízení.
Pro Československou socialistickou republiku vstoupil Dodatkový protokol v platnost dnem 6. června 1967.
Český překlad Dodatkového protokolu se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DODATKOVÝ PROTOKOL
k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů

SMLUVNÍ STÁTY
při uzavření Úmluvy o celních formalitách pro turistiku sjednané Konferencí Spojených národů o celních formalitách pro dočasný dovoz soukromých silničních motorových vozidel a pro turistiku
přejíce si usnadnit také oběh turistických propagačních dokumentů a materiálů
dohodly se na těchto dodatečných ustanoveních:
Článek 1
Pro účely tohoto Protokolu se „dovozními cly a dávkami“ rozumějí nejen dovozní cla, nýbrž i veškeré dávky a poplatky, jež možno ukládat z důvodu dovozu.
Článek 2
Každý ze smluvních států dovolí dovážet bez dovozních cel a dávek níže uvedené předměty za předpokladu, že jsou dováženy z jiného smluvního státu a že není důvodu k obavám před zneužitím:
(a) dokumenty (prospekty, brožury, knihy, časopisy, průvodce, plakáty zarámované nebo nezarámované fotografie a fotografické zvětšeniny, mapy ilustrované nebo neilustrované, tištěné transparenty na okna) určené k bezplatnému rozšiřování, jejichž hlavním účelem je povzbudit veřejnost k návštěvě cizích zemí, mimo jiné k účasti na kulturních, turistických, sportovních, náboženských nebo odborných sjezdech nebo projevech, konaných v takových cizích zemích, za předpokladu, že tyto dokumenty neobsahují více než 25 % soukromé obchodní reklamy a jsou zřejmě určeny pro všeobecné propagační účely;
(b) seznamy a ročenky cizích hotelů, vydávané oficiálními turistickými orgány nebo pod jejich patronací a jízdní řády dopravních služeb v cizině, jsou-li takové dokumenty určeny pro bezplatné rozšiřování a neobsahují-li více než 25 % soukromé obchodní reklamy;
(c) technický materiál, zasílaný pověřeným zástupcům nebo dopisovatelům, ustanoveným národními oficiálními turistickými orgány, který není určen pro distribuci, tj. ročenky, telefonní seznamy, seznamy hotelů, katalogy veletrhů, vzorky ručních prací nepatrné ceny, dokumentace o museích, universitách, lázních a podobných institucích.

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací