Input:

R 115/1967; Řízení před soudem Garance

č. 115/1967 Sb. rozh.
Kritériem pro rozlišení, zda jde o žalobu o splnění povinnosti ve smyslu ustanovení § 80 písm. b) o. s. ř. nebo o žalobu o určení existence či neexistence právního vztahu nebo práva ve smyslu ustanovení § 80 písm. c) o. s. ř., je obsah žalobního návrhu.
Žaloba, jíž se žalobce domáhá toho, aby byla žalované uložena povinnost trpět, aby žalobce uspokojil svůj nárok na zaplacení částky výkonem rozhodnutí prodejem nemovitostí, jichž je žalovaná spoluvlastnicí, je typickou žalobou o splnění povinnosti ve smyslu ustanovení § 80 písm. b) o. s. ř. (která není podmíněna naléhavým právním zájmem na straně žalobce).
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. května 1967, 5 Cz 48/67.)
Žalobce se domáhal vydání rozsudku, jímž by byla žalovaná uznána povinnou trpět, aby žalobce uspokojil svůj nárok na zaplacení částky 4004,10 Kčs s přísl. výkonem rozhodnutí prodejem nemovitostí, jichž je žalovaná spoluvlastnicí.
Okresní soud Brno-město vyhověl žalobě. Vycházel ze zjištění, že na nemovitostech vázne nedílné zástavní právo pro pohledávku žalobce, a že takto zajištěná pohledávka žalobce je již splatná.
Krajský soud v Brně změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu zamítl. Z odůvodnění jeho rozhodnutí plyne, že krajský soud nepochyboval o tom, že žalobkyně může dosáhnout uspokojení své splatné pohledávky z nemovitostí daných do zástavy. Ovšem posuzoval žalobu jen jako žalobu o určení, zda tu je právo či není (§ 80 písm. c) o. s. ř.), a v důsledku toho zkoumal, zda má žalobce na takovém určení naléhavý právní zájem; když dospěl k závěru, že tomu tak není, považoval za vyloučeno, aby bylo žalobě vyhověno.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudkem krajského soudu v Brně byl

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací