Input:

č. 115/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 115/1957 Sb. rozh. obč.
Dedičskú pokonávku, ktorou by tuzemskí dedičia previedli svoje nehnuteľnostné dedičské podiely na dediča, devízového cudzozemca, nemožno schváliť bez toho, že by bolo preukázané povolenie Ministerstva financií.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 27. júna 1957, Cz 285/57.)
Pri prejednávaní dedičstva po neb. poručiteľke sa zistilo, že jej dedičmi sú pozostalý manžel Jozef L., syn Ernest L. a syn Viliam L., robotník v KH. v Izraeli. Dedičstvom po nej bol podiel na rodinnom dome v P., role tamže, a podiel na dome v B., ako aj isté hnuteľnosti. Na pojednávaní bola prednesená taká dohoda o rozdelení dedičstva, že syn Ernest L. dostane poručiteľkine hnuteľnosti v cene 600 Kčs, jej podiel na rodinnom dome v P. v cene 25.850 Kčs, kým ostatné dedičstvo, teda podiel na dome B. v cene 82.228 Kčs a role v P. v cene 1.285 Kčs dostane Viliam L. Dedič Jozef L. z dedičstva nič neprevzal a nežiada ani výplatu.
Štátne notárstvo v Bratislave nato uznesením zo 7. júna 1954 potvrdilo nadobudnutie dedičstva všetkým trom dedičom v rovnakom pomere, určilo všeobecnú cenu poručiteľkinho imania, sumu dlhov a čistú cenu dedičstva, schválilo dohodu dedičov o rozdelení dedičstva, ako je vyššie uvedená, a uviedlo pozemnoknižné zápisy. Dotyčné schválenia dohody o rozdelení dedičstva je v odôvodnení uvedené, že dohoda bola schválená, lebo neodporuje zákonným ustanoveniam. Proti tomuto uzneseniu riadny opravný prostriedok podaný nebol.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že uznesením Štátneho notárstva v Bratislave zo 7. júna 1954, pokiáí ním bola schválená dohoda o rozdelení dedičstva, bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Podľa § 335 o. s. p. so zreteľom na § 76 o. s. p. dohodu o rozdelení dedičstva nemožno schváliť, ak sa prejavy dedičov priečia zákonu alebo všeobecnému záujmu, v tomto rozsahu je štátne notárstvo pred rozhodnutím o schválení dohody povinné aj zistiť skutkový stav. Podľa obsahu zápisnice o predbežnom vyšetrení z 5. októbra 1953 jeden z dedičov, Viliam L., býva v KH. v štáte Izrael, teda v cudzine, kým ostatní dvaja dedičia bývajú v tuzemsku. Podľa § 6 ods. 6 písm. c) zák. č. 107/1953