Input:

č. 115/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 115/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Je-li žalováno o zaplacení manka, jde o věc z pracovního poměru, na niž se vztahuje ustanovení čl. II odst. 3 č. 16 sazebníku (advokátní tarif č. 115/1951 Sb.).
Při uplatnění peněžitých nároků přísluší na odměně za hlavní úkony jen polovice sazby uvedené pod pol. 17 sazebníku, nejvýše však 100 Kčs za jeden hlavní úkon.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci ze 17. března 1955, 9 Co 90/55.)
Lidový soud ve Šternberku zamítl žalobu, kterou se žalující konsumní družstvo domáhalo na žalované náhrady škody (manka) zjištěné v prodejně mléka jí svěřené. Žalobci uložil podle § 129 o. s. ř. nahradit žalované na nákladech sporu včetně hotových výdajů částku 1020 Kčs.
Krajský soud stížnosti žalobce směřující jen proti rozhodnutí lidového soudu o nákladech řízení vyhověl a žalované přisoudil na nákladech jen 520 Kčs.
Z odůvodnění:
Z obsahu spisu je zřejmé, že stěžovatel uplatnil prdti žalované nárok z náhrady škody, kterou mu podle