Input:

R 115/1954; Garance

č. 115/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Dlužník se nemůže domáhat vrácení toho, co zaplatil podle předběžného opatření vydaného podle § 225 písm. d) o. s. ř. na úhradu osobních potřeb manželky, i když platil podle předběžného opatření víc, než po té bylo stanoveno konečným rozhodnutím.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 30. prosince 1953, 9 Co 449/53.)
Lidový soud v Bílovci, pobočka v Klimkovicích, povolil vymáhající věřitelce k vydobytí její přednostní pohledávky na úhradu osobních potřeb podle zákona proti dlužníku exekuci zabavením platu. Dlužník podal proti povolení exekuce stížnost, v níž tvrdil, že jeho závazek je vyrovnán tím, že vymáhající věřitelce zaplatil podle předběžného opatření na výživné víc, než je jí povinen platit podlé konečného rozhodnutí, na jehož podkladě byla exekuce povolena.
Krajský soud stížnosti dlužníka nevyhověl.
Z odůvodnění:
Stěžovatel se nemůže domáhat toho, co zaplatil podle předběžného opatření na úhradu osobních potřeb vymáhající věřitelky, i když podle něho platil víc, než pak bylo stanoveno konečným