Input:

115/1951 Sb., Nařízení, kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarif), platné do 30.6.1965 Archiv

č. 115/1951 Sb., Nařízení, kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarif), platné do 30.6.1965
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 28. prosince 1951,
kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarif).
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 6 odst. 2 zákona č. 114/1951 Sb., o advokacii, § 325 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a § 677 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský právní řád):
§ 1.
(1)  Úkony právní pomoci se odměňují podle tohoto nařízení a sazebníku, který je jeho částí.
(2)  Těchto ustanovení se užije v poměru advokátní poradny (dále jen „poradna”) k zastoupenému, a není-li dále stanoveno jinak, i pro určení nákladů, jichž náhrada se ukládá jiným osobám.
§ 2.
(1)  V řízení před soudy se odměňují pouze hlavní úkony uvedené v sazebníku; v odměně za hlavní úkon je zahrnuta odměna za všechny úkony, souvisící s jeho provedením.
(2)  V ostatních věcech v sazebníku uvedených se odměňuje úplné vyřízení věci úhrnnou odměnou; za jednotlivé úkony v těchto věcech náleží odměna odpovídající zlomku úhrnné odměny podle toho, jakou pracovní námahu a dobu bylo třeba vynaložit na tyto úkony ve srovnání s pracovní námahou a dobou, která byla nebo by byla vynaložena při obvyklém průběhu na úplné vyřízení věci.
§ 3.
Ve věcech v sazebníku neuvedených náleží odměna stanovená v sazebníku za tytéž nebo obdobné úkony ve věcech podobného druhu.
§ 4.
(1)  Odměna se určuje podle druhu věci, které se úkon týká; jen jde-li o věc penězi určenou nebo penězi ocenitelnou, je rozhodující též, nestanoví-li sazebník něco jiného, cena věci v době úkonu. K Příslušenství nároku se nepřihlíží, ledaže jen příslušenství samo je předmětem úkonu.
(2)  Cena opětující se plnění se stanoví, jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než tři roky, trojnásobkem ceny ročního plnění; při exekuci pro opětující se dávky rozhodují při stanovení ceny jen splátky, které jsou v době povolení exekuce již splatné.
(3)  Nelze-li cenu věci stanovit, předpokládá se cena 15.000 Kčs.
§ 5.
(1)  Trvá-li hlavní úkon záležející v účasti při jednání soudu v témž dni déle než čtyři hodiny v trestním nebo déle než dvě hodiny v občanskoprávním řízení, náleží za každé další třeba i jen započaté čtyři nebo dvě hodiny odměna poloviční. Trvá-li takový hlavní úkon souvisle déle než jeden den, náleží poloviční odměna za každé započaté čtyři nebo dvě hodiny v druhém a každém dalším dni. Účast na odročeném jednání soudu je nový hlavní úkon; došlo-li však při odročeném jednání jen k vyhlášení rozhodnutí, náleží za takový hlavní úkon jen odměna poloviční.
(2)  Jestliže jednání soudu bylo odročeno, aniž došlo k jednání ve věci (na př. pro nedostavení se obviněného, účastníka, svědka), náleží za takový hlavní úkon jen čtvrtina odměny.
§ 6.
Za úkony provedené mimo obvod okresního soudu, v němž má sídlo poradna (pobočka), jejíž člen byl přímo zastoupením pověřen, náleží odměna zvýšená o jednu čtvrtinu,