114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném k 1.6.2017

114/1992 Sb.  Zákon České národní rady o ochraně přírody a…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 114/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. února 1992
o ochraně přírody a krajiny
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
347/1992 Sb.
(k 30.6.1992)
mění § 76 odst. 5
289/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje § 4, § 5, § 78 a 79
nález ÚS
3/1997 Sb.
(k 15.1.1997)
ruší část odst. 1 § 90 (slova § 5 odst. 6)
16/1997 Sb.
(k 1.4.1997)
v § 56 doplňuje odst. 2, v § 80 doplňuje větu v odst. 1, mění § 87 odst. 1 a 3, mění § 88 odst. 1, 2 a 4, a § 89
123/1998 Sb.
(k 1.7.1998)
ruší § 72 odst. 2
161/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění § 17 odst. 2, § 19 odst. 1, §27 odst. 1, § 78 odst. 2, v § 87 odst. 3 a § 88 odst. 2 doplňuje písm. n), v § 90 odst. 11, doplňuje přílohu
238/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
v § 81 vkládá odst. 3 až 7, mění přejmenované odst. 8 a 10, vkládá § 81a a 81b
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 75 vkládá písm. c), v § 79 mění písmena a) v odst. 2 a h) v odst. 3, vkládá § 79a, mění § 85 odst. 2 větu první
76/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, v § 90 vkládá nový odst. 5
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, 23 novelizačních bodů, též vkládá nový 77a a § 90a, ruší § 79a
100/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění pozn. 4a) , § 53 odst. 1, § 54 odst. 1, § 79 odst. 3 písm. j), § 87 odst. 3 písm. i), § 88 odst. 2 písm. k)
168/2004 Sb.
(k 16.4.2004)
nové znění § 6,
v § 90 odst. 1 ruší slova „§ 6,“
218/2004 Sb.
(k 28.4.2004)
91 novelizačních bodů
ÚZ 460/2004 Sb.
 
 
387/2005 Sb.
(k 31.10.2005)
v příloze vkládá řádek „Český les ...“
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 88a nahrazuje slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění celkem 19 novelizačních bodů
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění § 87 a § 88, v § 90 ruší odst. 5
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 45i odst. 4
167/2008 Sb.
(k 17.8.2008)
v § 90 vkládá nový odst. 5
312/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
mění § 3 odst. 1, § 5, § 52, § 77a odst. 3, § 79 odst. 3; nové přechodné ustanovení
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 45i odst. 3 a § 67 odst. 1; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá nový § 75a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 88a
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění § 80 odst. 1
349/2009 Sb.
(k 1.12.2009)
mění, celkem 55 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
381/2009 Sb.
(k 2.1.2010)
mění § 77a,§ 78 a přílohu; nové přechodné ustanovení
ÚZ 18/2010 Sb.
 
 
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 1, § 44, § 45i, § 66; nové přechodné ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 79 odst. 4 písm. t), § 80, § 81 a § 85
175/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
mění přílohu
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 21 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
15/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 79 odst. 3 písm. t)
39/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění § 70 odst. 2
319/2016 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 8
123/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
123/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
nabývá účinnosti § 16a a příloha č. 1
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Účel zákona
Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství1c) v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.
§ 2
Ochrana přírody a krajiny
(1) Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru