114/1972 Sb., Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů, platné do 14.6.1995

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 114/1972 Sb.
[zrušeno č. 89/1995 Sb.]
VYHLÁŠKA
Federálního statistického úřadu
ze dne 21. prosince 1972
o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů
Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:
§ 1
Jednotná klasifikace výkonů
(1) Pro účely plánovitého řízení národního hospodářství a společnosti a pro sledování jejich rozvoje, dále pro vyjadřování bilančních vazeb a proporcí mezi výrobou a spotřebou a pro využívání výpočetní techniky při řízení národního hospodářství a v odběratelsko-dodavatelských vztazích se zavádí jednotná klasifikace výkonů (dále jen „klasifikace výkonů“).
(2) Výkonem se pro účely této vyhlášky rozumí činnost hospodářské povahy nebo jiná činnost, záležející ve vykonávání určité funkce nebo působnosti, s vyloučením činností směřujících k vytváření nových materiálních statků.1)
(3) Klasifikaci výkonů vydá Federální statistický úřad jako samostatnou publikaci.2) Základem třídění jsou obory výkonů (1. klasifikační stupeň), uvedené v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Rozsah platnosti klasifikace výkonů
(1) Klasifikace výkonů je závazná pro všechny obory a okruhy informační soustavy organizací,3) pro získávání sociálně ekonomických informací za soubory organizací a osob metodami statistického zjišťování a zkoumání4) a dále zejména pro plánování a financování a pro dokumentaci o odběratelskododavatelských vztazích.
(2) Klasifikace výkonů slouží za základ i pro vydávání účelových nomenklatur výkonů určených pro speciální účely (např. tarifních, poplatkových a jiných sazebníků apod.); tyto nomenklatury musí mít na klasifikaci výkonů přímou návaznost. Účelové nomenklatury výkonů určené pro vnější styk mezi organizacemi mohou věcně příslušné orgány vydávat jen v odůvodněných případech a po předchozím schválení Federálním statistickým úřadem, jímž musí být schválen též způsob jejich využití.
§ 3
Oborové číselníky výkonů
(1) Ústřední orgány federace i republik5) vypracovávají podle potřeby v dohodě s Federálním statistickým úřadem a po projednání s ostatními zúčastněnými ústředními orgány, popř. i s hlavními odběrateli k určitému oboru výkonů spadajícímu do jejich působnosti podrobnější třídění formou oborového číselníku výkonů (dále jen „oborový číselník“), který tvoří součást klasifikace výkonů. Vytvářením oborových číselníků a jejich udržováním v aktuálním stavu mohou ústřední orgány se souhlasem Federálního statistického úřadu pověřit též některý podřízený orgán středního článku řízení nebo některou z podřízených organizací (gestor oborového číselníku).
(2) V oborových číselnících pokračuje třídění výkonů až do takového stupně podrobnosti, který je nutný z hlediska vztahů mezi organizacemi, zejména pro úplnou identifikaci výkonů v odběratelsko-dodavatelských vztazích.
(3) Oborové číselníky vyhlašuje v souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb. Federální statistický úřad po projednání s věcně příslušným ústředním orgánem opatřeními oznámenými ve Sbírce zákonů.
§ 4
Využití klasifikace výkonů v informační soustavě organizací
(1) Všechny socialistické a jiné organizace (dále jen „organizace“), vykonávající činnosti zahrnuté do klasifikace výkonů, sledují ve své informační soustavě
 
 Nahoru