Input:

114/1965 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi Garance

č. 114/1965 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi
[zrušeno nepřímo č. 53/1968 Sb.]
ZÁKON
ze dne 10. listopadu 1965,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně.
Článek I
Zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi, se mění a doplňuje takto:
1. § 2 odstavec 1 zní:
„(1) Státní plánovací komise zabezpečuje na základě soustavné analýzy rozvoje národního hospodářství přípravu státních plánů rozvoje národního hospodářství. K tomu účelu
a) řídí přípravu a předkládá vládě návrhy
- dlouhodobého výhledu rozvoje národního hospodářství,
- dlouhodobých státních plánů rozvoje národního hospodářství a směrnic pro jejich vypracování,
- prováděcích státních plánů rozvoje národního hospodářství, vypracované na podkladě návrhů odborných ústředních orgánů vlády a návrhů plánů rozvoje jednotlivých odvětví, které jí předkládají odvětvové ústřední orgány, a návrhů plánů, které jí předkládají krajské národní výbory,
b) předkládá vládě návrhy koncepcí a zásad hospodářské politiky, zejména
- investiční politiky,
- rozvoje vnějších vztahů a zapojení ekonomiky státu do mezinárodní dělby práce,
- vývoje cen a mezd,
- finanční, úvěrové a devizové politiky,
c) předkládá vládě
- komplexní návrhy rozvoje

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací