Input:

R 114/1956; Garance

č. 114/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Ak sa dozorný orgán na výzvu súdu podľa § 437 o. s. p. vyjadrí jednoducho tak, že nesúhlasí, aby bola pohľadávka vymáhaná, musí sa súd naň obrátiť s novou výzvou obsahujúcou náležité vysvetlenie, čoho sa má jeho odpoveď týkať.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 10. mája 1956, Cz 4/56.)
Vymáhajúci veriteľ navrhol exekúciu na hnuteľnosti dlžníka proti Jednotnému roľníckemu družstvu v R. Na výzvu v zmysle § 438 o. s. p. odpovedal Okresný národný výbor v H., že nemôže dať súhlas na zexekvovanie a predaj hnuteľných vecí, keďže pohľadávka vznikla len vinou dočasného vedenia najmä predsedu a účtovníka, ktorí sú osobne zodpovední.
Ľudový súd v Hnúšti na základe tejto odpovedi zamietol návrh na nariadenie exekúcie.
Krajský súd v Ban. Bystrici uznesenie ľudového súdu potvrdil.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením Krajského súdu v Ban. Bystrici ako aj uznesením Ľudového súdu v Hnúšti bol porušený zákon.
Odôvodnenie :
Ustanovenia §§ 437, 438 o. s. p. vykonávajú zásadu dôslednej ochrany socialistického vlastníctva a jeho upevňovania a majú zabrániť, aby nebolo narušované plnenie úloh jednotného hospodárskeho plánu nevhodnými exekučnými zásahmi do majetku chránených subjektov. Dozorný orgán, na ktorý je súd povinný sa obrátiť s výzvou o vyjadrenie, má označením časti majetku dlžníka, ktoré možno postihnúť