Input:

114/1951 Sb., Zákon o advokacii, platné do 18.7.1963 Archiv

č. 114/1951 Sb., Zákon o advokacii, platné do 18.7.1963
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1951
o advokacii.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Úkoly advokacie.
Advokacie poskytuje právní pomoc socialistickým právnickým osobám, jiným společenským organisacím, orgánům státní správy a občanů, hájí jejich zájmy v souladu se zásadou materiální pravdy a se zájmy společnosti a tím přispívá k upevňování socialistické zákonnosti.
Organisace advokacie.
Advokátní poradny.
§ 2.
(1)  Úkoly advokacie plní pracovní kolektivy - advokátní poradny.
(2)  Advokátní poradny jsou právnické osoby.
§ 3.
Pracovní kolektiv advokátní poradny tvoří její vedoucí, advokáti, advokátní koncipienti a ostatní spolupracovníci.
§ 4.
Vedoucí advokátní poradny zastupuje poradnu navenek, řídí a organisuje její činnost tak, aby byla co nejúčelnější a nejhospodárnější, a pečuje o politický a odborný růst všech pracovníků. Za řádné plnění těchto úkolů je vedoucí advokátní poradny osobně odpověden.
§ 5.
Advokáti poskytují právní pomoc zejména udílením právních porad, sepisováním listin a zastupováním účastníků v řízení před soudy a orgány státní správy.
§ 6.
(1)  Odměna za úkony právní pomoci náleží advokátní poradně.
(2)  Sazby odměn za úkony právní pomoci stanoví ministr spravedlnosti nařízením.
§ 7.
Za škodu způsobenou při poskytování právní pomoci odpovídají advokát nebo jiný člen pracovního kolektivu, který škodu zavinil, a advokátní poradna rukou společnou a nerozdílnou.
§ 8.
Advokátní poradna uhrazuje všechny své potřeby zásadně z vlastních příjmů. Částí svých příjmů přispívají poradny na plnění úkolů Ústředí advokátních poraden.
§ 9.
(1)  V místech, kde rozsah potřeby právní pomoci nevyžaduje zřízení samostatné advokátní poradny, lze zřídit pobočku advokátní poradny.
(2)  Pobočka tvoří s poradnou jediný celek, a to i po stránce finanční a správní.
Ústředí advokátních poraden.
§ 10.
Zřizuje se Ústředí advokátních poraden. Je právnickou osobou. Sídlo má v Praze.
§ 11.
Ústředí advokátních poraden (dále jen „Ústředí”) organisuje, řídí a kontroluje výkon advokacie a činnost advokátních poraden. Zejména
a)  zřizuje advokátní poradny (pobočky advokátních poraden) a určuje jejich sídlo; přitom dbá, aby rozmístění poraden (poboček) bylo úměrné potřebě právní pomoci;
b)  rozhoduje o členství advokátů v poradně (o jejich přijetí do poradny, o jejich začlenění do jiné poradny a o zrušení členství);
c)  ustanovuje vedoucí advokátních poraden a odvolává je;
d)  určuje výši příspěvků na plnění úkolů Ústředí.
§ 12.
(1)  Orgány Ústředí jsou:
a)  plenární schůze vedoucích advokátních poraden a delegátů z řad ostatních členů kolektivů advokátních poraden,
b)  výbor (pro Slovensko výbor oblastní),
c)  předseda a jeho náměstkové.
(2)  Předsedu, jeho náměstky a členy výboru volí plenární schůze.
Výkon advokacie.
Advokáti.
§ 13.
(1)  Advokátem může být jen ten, kde je občansky bezúhonný, je oddán lidově demokratickému zřízení a
a)  je československým občanem,
b)  má právnické vzdělání,
c)  konal právní praxi po dobu aspoň dvou let,
d)  složil odbornou zkoušku a
e)  je členem advokátní poradny.
(2)  Nedostatek náležitostí uvedených v odstavci