Input:

113/1961 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 113/1961 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí, platné do 31.12.1966
[zrušeno č. 93/1966 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 8. srpna 1961,
kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
Posláním Revolučního odborového hnutí je aktivně se účastnit budování vyspělé socialistické společnosti, pomáhat vytvářet podmínky pro postupný přechod ke komunistické samosprávě. Pro splnění těchto vytyčených cílů získává Revoluční odborové hnutí co nejširší účast pracujících, pomáhá jim v politickém, odborném i kulturním růstu, zabezpečuje stále lepší podmínky pro jejich práci a život.
Odpovědné a náročné úkoly Revolučního odborového hnutí vykonávají a organizují statisíce dobrovolných funkcionářů volených orgánů,jejich komisí a zařízení v závodech, okresech, krajích i v ústředí převážně vedle svého zaměstnání a po své pracovní době. Široká organizátorská a výchovná práce odborové organizace, závažnost některých úkolů a podmínky jejich plnění však vyžadují, aby pracovníci byli v nutných případech vedením závodů, úřadů a ústavů k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí uvolňováni z práce.
V zájmu společnosti a zkvalitňování činnosti odborových orgánů a organizací stanoví Ústřední rada odborů ve smyslu usnesení IV. všeodborového sjezdu a podle zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí tyto jednotné a všeobecně platné směrnice pro uvolňování pracovníků z práce na jejich pracovištích k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí:
Článek I
1. Funkce v Revolučním odborovém hnutí jsou funkce čestné a vykonávají se zásadně mimo pracovní dobu.
2. Výjimečně, pokud to povaha, naléhavost nebo rozsah plnění úkolů vyplývajících z činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí (dále jen „základní organizace“) nebo vyššího odborového orgánu vyžaduje, může být funkce vykonávána také v pracovní době. V takovém případě uvolní vedení závodu funkcionáře z práce na jeho pracovišti na základě rozhodnutí nebo podnětu příslušného odborového orgánu, která jsou pro vedení závodu závazná.
Článek II
1. Vedení závodu uvolní pracovníka od práce na jeho pracovišti k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí:
a) příležitostně, případ od případu na dobu nezbytně nutnou na základě rozhodnutí závodního nebo místního výboru Revolučního odborového hnutí, popřípadě závodního důvěrníka (dále jen „závodní výbor“) nebo na pozvání či delegování vyššího odborového orgánu;
b) trvale na předem stanovené pracovní dny v týdnu nebo na celou pracovní dobu, a to v obou případech na dobu celého funkčního období nebo na jeho část podle návrhu členské schůze nebo konference základní organizace, po schválení okresní odborovou radou. O trvalém uvolnění pracovníka z práce na jeho pracovišti rozhoduje okresní odborová rada po vyjádření příslušného okresního výboru odborového svazu (tam, kde není okresní výbor