Input:

R 113/1957; Garance

č. 113/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
„Uhelné trojky“ („uhelné výbory“) ani kolektiv nájemníků nemohou žalovat nájemníka, který nezaplatil poplatky za ústřední topení. Jednotliví nájemníci by mohli žalovat pouze to, co za neplatícího nájemníka vynaložili.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 10. prosince 1956,
18 Co 659/56.)
Žalobci – majitel domu a nájemníci v jeho domě bydlící – přednesli, že ve vzájemné dohodě převzali správu uhelného hospodářství, a to tak, že správu vede nájemníky zvolená „uhelná trojka“. Hned po zvolení uhelné trojky, t. j. v r. 1954, bylo většinou hlasů rozhodnuto, že náklady spojené s topením budou rozvrhovány na základě počtu žeber těles ústředního topení v jednotlivých bytech. Poplatek za teplou vodu byl stanoven pevnou částkou 7 Kčs měsíčně za osobu starší 6 let.
Žalovaná – rovněž nájemnice v domě – nezaplatila podíl na ni připadající a uvedla ve sporu, že nebyla přítomna zvolení uhelné trojky a že nesouhlasí s rozvrhováním nákladů tak, jak to provádí uhelná trojka. Namítá dále, že nájemníci domu nejsou právním subjektem a že tedy nemají procesní způsobilost a že oprávněný vymáhat poplatky je jedině majitel domu.
Lidový soud civilní v Praze vyhověl žalobě a k otázce aktivní legitimace žalobců uvedl, že praxe vyžaduje zřizování takových útvarů, jako jsou uhelné trojky, které iniciativně přejímají starost o uhelné hospodářství v domech, že právě uhelná trojka zaručuje řádnou dodávku tepla a teplé vody, takže i národní výbory tyto útvary respektují. Z toho lidový soud usuzuje, že je dána aktivní legitimace k žalobě na straně všech nájemníků, protože žalovaná by byla obohacena na tkor nájemníků, kteří řádně platí.
Proti tomuto rozsudku se odvolala žalovaná, která znovu popřela především aktivní legitimaci žalobců ke sporu.
Krajský soud vyhověl odvolání žalované a zamítl žalobu, pokud jí uplatnili zažalovaný nárok nájemníci domu. Pokud jde o žalobu majitele domu, zrušil krajský soud rozsudek lidového soudu a vrátil mu věc k dalšímu jednání a novému rozhodnutí.
K otázce, o kterou jde, uvedl krajský soud
v odůvodnění:
S názorem lidového soudu, že tam, kde uhelné hospodářství v domě si spravují sami nájemníci pomocí t. zv. uhelné trojky, jsou k žalobě o zaplacení úplaty za užívání ústředního topení a dodávku teplé vody aktivně legitimováni všichni ostatní nájemníci zastoupení uhelnou trojkou, nelze souhlasit.
K žalobě je legitimován totiž ten, komu podle hmotného práva svědčí právo, jež je předmětem řízení. Není právního předpisu, který by sdružení nájemníků toto hmotně právní oprávnění svěřoval, naopak z platných předpisů plyne, že toto oprávnění náleží majiteli domu.
Jestliže podle § 388 obč. zák. je pronajimatel povinen nájemci věc ve stavu způsobilém k smluvenému užívání odevzdat a v tomto stavu i udržovat, plyne z toho, že je povinen se starat v domech. kde je ústřední topení, i o dodávku tepla a případně teplé vody. Še zřetelem k tomu je vlastník domu také oprávněn požadovat od nájemníků úhradu nákladů s tím spojenou.
Plyne to i ze zákona o domovní dani a z předpisů tento zákon provádějících. Podle těchto předpisů nejsou sice výdaje za ústřední topení a dodávku teplé vody součástí nájemného (§ 5 odst. 4 zák. č. 80/1952 Sb., o domovní dani, § 5