Input:

R 113/1956; Garance

č. 113/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
K otázce nákladů v řízení o rozvod manželství.
Bylo-li manželství rozvedeno z viny obou účastníků, neměl žádný z nich plný úspěch ve věci, naopak oba měli úspěch pouze částečný a o nákladech je rozhodnout podle § 129 odst. 2 o. s. ř.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 8. května 1956, Cz 166/56.)
Lidový soud v Přerově zrušil manželství z viny obou účastníků a náklady řízení vzájemně zrušil.
Krajský soud v Olomouci ke stížnosti odpůrce výrok o nákladech změnil tak, že navrhovatelka je povinna zaplatit odpůrci náklady řízení stanovené na 905 Kčs do 15 dnů pod exekucí. Dále uznal navrhovatelku povinnou nahradit odpůrci v téže lhůtě a pod týmiž následky náklady stížnosti 37 Kčs. Krajský soud odůvodnil svoje rozhodnutí tím, že nebylo vyhověno žádosti navrhovatelky, která se domáhala rozvodu jen z viny odpůrce, ale naopak bylo vyhověno návrhu odpůrce, který se domáhal zrušení manželství rozvodem z viny obou účastníků, takže odpůrce měl plný úspěch ve věci.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že usnesením krajského soudu v Olomouci byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Pro řízení o rozvod manželství není zvláštních ustanovení o nákladech řízení, a proto i pro řízení o rozvod platí obecné předpisy §§ 127 a násl. o. s. ř. (§ 2 o. s. ř.).
Podle § 129 odst. 1 a 2 o. s. ř. soud přizná účastníku náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, včetně nákladů právního zastoupení, jestliže účastník měl proti odpůrci plný úspěch ve věci. Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud tyto náklady poměrně rozdělí, po př. je vzájemně zruší.
Byl-li návrh na rozvod manželství zamítnut, je jasné, že má odpůrce navrhovatele plný úspěch ve věci a tudíž musí mu navrhovatel nahradit náklady.
Bylo-li návrhu na rozvod manželství vyhověno, nemůže být pro posouzení, kdo má úplný nebo částečný úspěch ve věci, směrodatný výrok o rozvodu samém, nýbrž výrok o vině na rozvodu, který je nedělitelnou součástí rozhodnutí soudu o návrhu na povolení rozvodu (srov. rozhodnutí č. 152/1952 a č. 145/1953 Sbírky rozhodnutí čs. soudů).