112/1998 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2010

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 112/1998 Sb.
[zrušeno č. 250/2016 Sb.]
ZÁKON
ze dne 18. března 1998,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší čl. I
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
(zrušen zák. č. 41/2009 Sb. k 1.1.2010)
Čl. II
Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb. a zákona č. 289/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 30 odst. 1 písm. b) se slova „je alkohol“ nahrazují slovy „jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol“.
2. V § 30 odst. 1 písm. e) se za slova „jiných návykových látek“ vkládají tato slova: „než látek omamných a psychotropních“.
3. V § 30 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) umožňuje neoprávněně požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin přísněji trestný,“.Dosavadní písmena f) až ch) se označují jako písmena g) až i).
4. V § 30 odst. 1 písm. h) a ch) se slova „v písmenu f)“ nahrazují slovy „v písmenu g)“.
5. V § 30 odst. 1 písm. i) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku.“.
6. V § 30 odst. 2 se slova „písm. e) a f)“ nahrazují slovy „písm. e) až g)“, slova „písm. g)“ se nahrazují slovy „písm. h)“ a slova „do jednoho roku a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) a ch) pokutu do
 
 Nahoru