Input:

112/1966 Sb., Zákon o zemědělské dani, platné do 31.12.1974 Archiv

č. 112/1966 Sb., Zákon o zemědělské dani, platné do 31.12.1974
[zrušeno č. 103/1974 Sb.]
ZÁKON
ze dne 14. prosince 1966
o zemědělské dani
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Zemědělskou daní je
a) daň z pozemků a
b) daň z důchodů.
ČÁST PRVÁ
Daň z pozemků
§ 2
Předmět daně
(1) Dani z pozemků podléhají veškeré pozemky vedené v evidenci nemovitostí1) jako zemědělská půda bez ohledu na to, jsou-li skutečně obdělávány či nikoliv nebo slouží-li k jiným účelům než k zemědělské výrobě.
(2) Z nezemědělské půdy podléhají dani hospodářsky využívané vodní plochy a soukromé okrasné zahrady ve vlastnictví občanů.
§ 3
Osvobození od daně
Od daně z pozemků jsou osvobozeny:
a) rekultivované pozemky po dobu 5 roků, počínaje rokem, kdy byly vráceny zemědělské výrobě,
b) pozemky, na nichž byla osázena vinná réva v souvislé výměře alespoň 1/4 ha, po dobu 6 let, intenzívní ovocné sady v souvislé výměře alespoň 1 ha, po dobu 4 let, nebo chmel v souvislé výměře alespoň 1/2 ha, po dobu 2 let, počínaje rokem po osázení,
c) pozemky dočasně odňaté zemědělské výrobě rozhodnutím příslušného národního výboru, pokud jsou vedeny ve zvláštní evidenci,2)
d) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v Československé socialistické republice, jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají výsad a imunity, a konzuly z povolání, za předpokladu, že nejsou československými státními občany a že je zaručena vzájemnost,
e) pozemky, které jsou ve správě a v užívání místních národních výborů.
§ 4
Poplatník
(1) Daň z pozemků platí každý uživatel půdy uvedené v § 2.
(2) Z pozemků, které slouží jako záhumenky (individuální nebo společné), platí daň jednotné zemědělské družstvo; zaplacenou daň může požadovat od členů družstva.
§ 5
Základ daně
(1) Základem daně je celková výměra všech pozemků podléhajících dani vyměřované příslušným národním výborem.
(2) Do celkové výměry všech pozemků podléhajících dani se nezapočítává výměra
a) samostatných pozemků (zahrad), činí-li nejvýše 400 m2,
b) pozemků patřících k rekreačním chatám, činí-li nejvýše 400 m2,
c) pozemků patřících k rodinným domkům, činí-li nejvýše 800 m.
§ 6
Sazba daně
(1) Daň připadající na 1 ha pozemku je odstupňována podle přírodních stanovišť a je uvedena v sazebníku, který tvoří přílohu tohoto zákona.
(2) Daň z hospodářsky využívaných vodních ploch činí 50 Kčs z 1 ha bez ohledu na zařazení katastrálního území obce do přírodního stanoviště.
(3) Daň se nevyměří, činí-li méně než 20 Kčs.
§ 7
Zdaňovací období
Daň z pozemků se vyměřuje na každý kalendářní rok podle stavu k 1. lednu.
§ 8
Snížení daně
(1) Národní výbor může snížit daň z pozemků až o 50 %
a) z pozemků, kterých nelze plně využívat k zemědělské výrobě,
b) poplatníkům, jestliže jimi obhospodařované pozemky jsou podstatně horší ve srovnání s ostatními pozemky v obci,
c) poplatníkům, jejichž zemědělská půda nebo její část byla během roku rozhodnutím příslušného národního výboru odňata natrvalo zemědělské výrobě.
(2) Z pozemků, které jsou delší část roku zaplaveny, nebo z pozemků, na nichž se provádějí vodohospodářské úpravy, může národní výbor v roce zaplavení nebo v roce