Input:

112/1965 Sb., Pravidla pro provádění periodických revizí hospodaření Archiv

č. 112/1965 Sb., Pravidla pro provádění periodických revizí hospodaření
PRAVIDLA
pro provádění periodických revizí hospodaření, schválená usnesením vlády
ze dne 8. října 1965
Poslání a obsah
Ve zdokonalené soustavě plánovitého řízení národního hospodářství je kontrola uplatňována řídícími orgány a vedoucími pracovníky na všech stupních v nejrůznějších formách podle zásady „kdo řídí kontroluje“. Mimořádný význam mají periodické revize hospodaření, které přispívají ke zvýšení účinnosti kontroly a tím i řízení a svou pravidelností působí preventivně proti nedostatkům. Periodické revize jsou jednou z hlavních forem, kterou vyšší orgány a organizace důkladně zkoumají na místě činnost revidovaných organizací.
Periodické revize hospodaření je nutno považovat za jednu z nejvýznamnějších úloh kontrolních orgánů.
Cíl a zaměření
Periodické revize hospodaření mají přispět ke správnému působení hmotné zainteresovanosti, k ovlivňování iniciativy ve společensky potřebném směru a přezkoumat, zda hospodářské výsledky byly dosaženy, rozděleny a použity v souladu se zájmy společnosti a jsou věrohodné. Působí k tomu, aby svěřené finanční a materiálové prostředky byly při zabezpečování rozvoje výroby, kultury a při rozdělování vynakládány tak, aby s použitím nejmenšího množství prostředků a práce bylo dosahováno optimálního uspokojení potřeb společnosti při dodržování řádné kvality výrobků, prací a služeb. Při revizích se věnuje pozornost upevňování a prohlubování vnitropodnikového řízení. Na základě výsledků periodických revizí se kriticky hodnotí funkce vnitřního kontrolního systému revidované jednotky a účinnost řídící práce vedoucích pracovníků a řídících orgánů.
Zaměření a obsah jednotlivých revizí bude nutno volit diferencovaně podle stavu a charakteru revidované organizace. Aby revize byly prováděny co nejhospodárněji, zaměření se v některých jednotkách jen na hlavní a vybrané problémy, jinde bude provedena revize podrobná.
Při revizi se věnuje velká pozornost tomu, zda se v revidované jednotce negativně neprojevují některá riziková místa ve zdokonalené soustavě řízení, zejména v oblasti cen, a tomu, zda vykázaných hospodářských výsledků bylo dosaženo v souladu se zákonnými normami a stanovenými pravidly.
V každém případě musí být revize vždy zaměřena alespoň na tyto úkoly:
- přezkoumání správnosti účetní závěrky (v hospodářských i rozpočtových organizací),
- přezkoumání správnosti tvorby hrubého důchodu, resp. zisku z hlediska dodržování pravidel pro tvorbu cen (v hospodářských organizacích),
- přezkoumání správnosti rozdělení hrubého důchodu, resp. zisku (v hospodářských organizacích),
- přezkoumání správnosti použití prostředků podle schváleného rozpočtu (v rozpočtových organizacích),
- přezkoumání správnosti odvodů z hrubého důchodu nebo zisku (v hospodářských organizacích),
- přezkoumání stavu ochrany socialistického vlastnictví (v hospodářských i rozpočtových organizacích),
Organizační zabezpečení, jakož i způsob povinného provádění revizní činnosti v oblasti státních rezerv dohodne Ústřední komise lidové kontroly a statistiky se Správou státních hmotných rezerv a zúčastněnými resorty a národními výbory.