Input:

112/1960 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků, platné do 27.4.1990 Archiv

č. 112/1960 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků, platné do 27.4.1990
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 8. července 1960
o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 6 odst. 3 a § 15 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti (dále jen „zákon”) a podle § 10 odst. 2 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
Soubory hudebníků z povolání
§ 1
(1)  Zřizovat soubory složené z hudebníků, kteří veřejně provádějí hudební díla s textem nebo bez textu jako své hlavní povolání (dále jen „soubory hudebníků z povolání”), je oprávněna Hudební a divadelní agentura v Praze (na Slovensku Koncertní a divadelní kancelář v Bratislavě) a krajský podnik pro film, koncerty a estrády (dále jen „krajský podnik”).
(2)  Sjednávání veřejných hudebních produkcí souborů hudebníků z povolání a výši odměn za zprostředkování těchto produkcí upravují zvláštní předpisy.1)
Soubory lidových hudebníků
§ 2
Zřizovat soubory složené z hudebníků, kteří veřejně provádějí hudební díla s textem nebo bez textu jako zájmovou činnost a příležitostně též za úplatu (dále jen „soubory lidových hudebníků”), mohou jen
a)  osvětová zařízení národních výborů,
b)  jednotná odborová organizace, její složky a zařízení,
c)  ostatní společenské organizace,
d)  jednotná zemědělská družstva,
e)  výrobní a spotřební lidová družstva a
f)  jiné organizace, jimž k tomu udělilo svolení ministerstvo školství a kultury, pokud činnost souboru může napomáhat plnění osvětových úkolů.
§ 3
(1)  Organizace oprávněná ke zřízení souboru lidových hudebníků je před zřízením souboru povinna vyžádat si souhlas okresního národního výboru příslušného podle sídla organizace. V žádosti o souhlas uvede organizace, koho hodlá ustanovit vedoucím souboru (§ 7).
(2)  Okresní národní výbor rozhodne o žádosti s přihlédnutím k společenské potřebě svého obvodu a po zjištění, zda soubor má potřebnou ideovou a uměleckou úroveň, jakož i po přezkoumání kvalifikace vedoucího.
(3)  Okresní národní výbor vede evidenci souborů lidových hudebníků, k jejichž zřízení vydal souhlas.
§ 4
(1)  Pořadatelé veřejných hudebních produkcí (dále jen „pořadatelé”) mohou sjednávat vystoupení souboru lidových hudebníků, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, přímo s jeho vedoucím po předchozím souhlasu organizace, která soubor zřídila (§ 2); o zprostředkování těchto vystoupení mohou pořadatelé požádat příslušný krajský podnik (§ 6 odst. 1 a 2 zákona).
(2)  Pokud se vystoupení lidových hudebníků mají opakovat častěji než třikrát týdně pro téhož pořadatele nebo na témže pracovišti je organizace, která soubor zřídila, povinna požádat o jejich sjednání příslušný krajský podnik, který tato vystoupení zprostředkuje po předchozí dohodě s Hudební a divadelní agenturou v Praze, na Slovensku s Koncertní a divadelní kanceláří v Bratislavě.
(3)  Okresní