Input:

112/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o zemědělských referátech a zdravotních referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 112/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o zemědělských referátech a zdravotních referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954
[zrušeno č. 23/1954 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. dubna 1949,
kterým se mění předpisy o zemědělských referátech a zdravotních referátech krajských národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
Čl. I.
Ustanovení § 2, odst. 2 vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č. 12 Sb., o zemědělských referátech krajských národních výborů, se mění a doplňuje takto:
1. V ustanovení č. 4 se vypouštějí závěrečná slova „a o její zdravotní ochranu“.
2. Za ustanovení č. 4 se vkládá nové ustanovení označené jako č. 5, které zní:
„5. organisuje veterinární službu k ochraně zdraví zvířat a obstarává veterinární péči, zahrnující veškerá opatření na ochranu zdraví zvířat, zvláště pečuje o ochranu a udržení jejich zdraví, o zlepšení jejich zdravotních podmínek, včetně hygieny jejich výživy a prostředí, o zábranu a tlumení nákaz a jiných jejich hromadných onemocnění, o zařízení léčebná a vyšetřovací sloužící ochraně jejich zdraví a