Input:

111/2009 Sb., Zákon o základních registrech, ve znění účinném k 1.7.2021 Archiv

č. 111/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. března 2009
o základních registrech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
192/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 57, § 58a; vkládá § 5a, § 56a,
192/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 58 odst. 2
456/2016 Sb.
(k 1.6.2017)
mění § 18 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 2 písm. a) a o); nové přechodné ustanovení
460/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 25
251/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
303/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 26 odst. 2
279/2019 Sb.
(k 21.11.2019)
mění § 5, § 14 a vkládá § 62b
12/2020 Sb.
(k 1.2.2020)
mění § 2 a § 53
12/2020 Sb.
(k 1.8.2020)
mění § 51, § 52, § 52b, § 52c, § 54, § 55, § 56, § 57, § 69; vkládá § 52d a § 62c; nová přechodná ustanovení (body 2 a 4)
12/2020 Sb.
(k 1.2.2022)
mění - dosud neuvedeno
12/2020 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 8 - dosud neuvedeno
33/2020 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 26, § 27, § 61 a § 65
47/2020 Sb.
(k 1.7.2023)
mění - dosud neuvedeno
51/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 29, § 31, § 33 a § 40
36/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění - dosud neuvedeno
36/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění - dosud neuvedeno
88/2021 Sb.
(k 16.3.2021)
mění § 31 odst. 2; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ REGISTRY
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon
a) vymezuje obsah základních registrů, informačního systému základních registrů a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem,
b) zřizuje Správu základních registrů.
§ 2
Obecné pojmy
V tomto zákoně se rozumí
a) základním registrem informační systém veřejné správy1) uvedený v § 3,
b) referenčním údajem údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj,
c) orgánem veřejné moci státní orgán, územní samosprávný celek, fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notář, soudní exekutor a archiv,
d) soukromoprávním uživatelem údajů podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která není orgánem veřejné moci a je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje ze základního registru nebo z agendového informačního systému,
e) agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů,
f) agendovým informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci,
g) informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, který je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné správy54) (dále jen „referenční rozhraní“) a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem , základními registry a agendovými informačními systémy a agendovými informačními systémy navzájem, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle tohoto zákona,
h) editorem orgán veřejné moci, který je oprávněn zapisovat údaje do základního registru a provádět změny zapsaných údajů.
§ 3
Základní registry
Základními registry jsou
a) základní registr obyvatel (dále jen „registr obyvatel“),
b) základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen „registr osob“),
c) základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „registr územní identifikace“),
d) základní registr agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (dále jen „registr práv a povinností“).
§ 4
Údaje základního registru
(1) Základní registr obsahuje referenční údaje, referenční vazby, identifikátory fyzických osob, popřípadě autentizační údaje, provozní údaje a jiné zákonem stanovené údaje. Referenční vazby jsou kódy nebo identifikátory, kterými je odkazováno na referenční údaje v základních registrech. Autentizační údaje jsou údaje umožňující provést ověření identity fyzické osoby.
(2) Editor je zodpovědný za to, že jím zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě jsou údaje do příslušného základního registru zapsány; orgány veřejné moci, fyzické a právnické osoby jsou povinny poskytnout editorovi potřebnou součinnost k plnění jeho úkolů tím, že mu poskytnou údaje a podklady potřebné pro ověření