Input:

111/1967 Sb., Zákon o hlavním městě Praze, platné do 23.11.1990 Archiv

č. 111/1967 Sb., Zákon o hlavním městě Praze, platné do 23.11.1990
[zrušeno č. 418/1990 Sb.]
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1967
o hlavním městě Praze
Majíc na zřeteli postavení a úlohu Prahy, dějinami vytvořeného střediska politického a kulturního života všeho československého lidu a hlavního města naší socialistické vlasti, i jeho rostoucí význam pro další rozvoj národního hospodářství a kultury celé země a pro prohlubování přátelských styků mezi národy
a vycházejíc z nutnosti zabezpečit účelnou správu hlavního města a jeho všestranný rozvoj
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Základní ustanovení
§ 1
(1) Hlavní město Praha tvoří samostatnou územní jednotku; není součástí žádného kraje.
(2) Území hlavního města Prahy se dělí na městské obvody.
§ 2
(1) Orgánem socialistické státní moci a správy v hlavním městě Praze je Národní výbor hlavního města Prahy, který je řízen přímo vládou.
(2) Orgány socialistické státní moci a správy v městských obvodech jsou obvodní národní výbory; v kterých částech městských obvodů mohou působit též místní národní výbory, stanoví tento zákon (§ 20 odst. 1 a § 22).
Péče o rozvoj hlavního města
§ 3
Národní výbory působící v hlavním městě Praze při zabezpečování výstavby a rozvoje hlavního města, dále vláda, ústřední orgány státní správy i ostatní státní orgány při plnění svých úkolů, pokud se dotýkají zájmů hlavního města, se řídí zásadou, že rozvoj hospodářské a kulturní výstavby Prahy jako hlavního města státu je důležitým celospolečenským zájmem.
§ 4
(1) Předním úkolem Národního výboru hlavního města Prahy je péče o všestranný rozvoj města, především o jeho plánovitou výstavbu, o zabezpečení dopravních a ostatních služeb na velkoměstské úrovni, o rozvíjení kulturního a společenského života, o vytváření a ochranu zdravého životního prostředí, o ochranu kulturních památek a zabezpečování veřejného pořádku. K předním úkolům Národního výboru hlavního města Prahy náleží též péče o vytváření příznivých podmínek pro činnost vrcholných orgánů státní moci a ostatních ústředních orgánů a institucí, které mají v Praze, jako hlavním městě státu, své sídlo.
(2) Státní orgány a organizace jsou povinny v rámci své působnosti Národnímu výboru hlavního města Prahy při plnění jeho úkolů účinně napomáhat.
§ 5
(1) Vláda vytváří předpoklady pro pomoc státních orgánů a organizací při řešení otázek výstavby a rozvoje hlavního města Prahy.
(2) Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy úzce spolupracují s Národním výborem hlavního města Prahy při zabezpečování rozvoje hlavního města a řeší s ním všechny problémy náležející do jejich působnosti, které se týkají hospodářské, kulturní, zdravotní a sociální výstavby Prahy. Jsou povinny projednávat s Národním výborem hlavního města Prahy ty části návrhů plánů rozvoje svého odvětví (oboru), které se dotýkají zájmů hlavního města. O rozporech spočívajících v tom, že návrhy těchto plánů nezabezpečují potřeby hlavního města vyjádřené v návrhu plánu rozvoje hlavního města Prahy, rozhoduje vláda. Národní výbor hlavního města Prahy může vládě navrhnout, aby ministerstvům a ostatním ústředním orgánům