Input:

111/1966 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky) Garance

č. 111/1966 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)
[zrušeno nepřímo č. 266/1994 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 16. prosince 1966,
kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)
Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 zákona č. 51/1964 Sb., o drahách stanoví:
Čl. I
Vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky) se mění takto:
1. § 6 - celý text se nahrazuje takto:
㤠6
Bezpečnost provozu a používání železničních vozů
(1) V zájmu bezpečnosti železničního provozu je vlečkař zejména povinen:
a) oznámit přípojové stanici každou nehodu a každé poškození vozu na vlečce, zejména vyšinutí vozu a zjištěné závady na voze,
b) oznámit přípojové stanici zjištěnou závadu na vlečce, která by mohla ohrozit bezpečnost na vlečce,
c) zachovávat průjezdní průřez a předepsané volné plochy podél kolejí,
d) řádně zajišťovat vozy proti ujetí,
e) brzdové spojky vzájemně svěšovat nebo zavěšovat,
f) zajišťovat předepsaným způsobem všechny odnímatelné součásti na vozech,
g) pro manipulaci s vozy užívat pouze zařízení schválených ČSD, a to stanoveným způsobem.
(2) Bez předchozího souhlasu