Input:

111/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o provádění prací a služeb jednotnými zemědělskými družstvy, platné do 5.2.1964 Archiv

č. 111/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o provádění prací a služeb jednotnými zemědělskými družstvy, platné do 5.2.1964
[zrušeno č. 13/1964 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 5. října 1961
o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o provádění prací a služeb jednotnými zemědělskými družstvy
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 14 odst. 2 a § 61 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech:
§ 1
Účel
Jednotné zemědělské družstvo (dále jen „družstvo“) může v zájmu rozvoje zemědělské a lesní výroby, lepšího využití výrobních prostředků využití vlastních materiálových zdrojů a plného uplatnění práce členů, zejména v době vegetačního klidu, provozovat pomocnou a přidruženou výrobu, popřípadě vykonávat práce a služby mimo družstvo.
§ 2
Pomocná výroba
(1) Pomocnou výrobou se rozumí údržbářské a opravářské práce pro vlastní potřebu družstva, zejména údržba a opravy mechanizačních prostředků a budov družstva.
(2) K provozování této činnosti není třeba povolení okresního národního výboru.
§ 3
Přidružená výroba
(1) Přidruženou výrobou se rozumí činnost družstva směřující k uplatnění práce družstevníků a k využití vlastních materiálových zdrojů v období vegetačního klidu. Jde zejména o těžbu písku, štěrku a kamene, výrobu stavebních hmot (vápno, cihly, betonové výrobky apod.), o pomoc jiným družstvům při provádění svépomocné investiční výstavby, zpracování řepkové slámy, proutí apod., především pro potřebu družstev. Této činnosti nesmí být zneužíváno ke krytí soukromého podnikání a její provozování nesmí ohrožovat hlavní činnost družstva, tj. zemědělskou výrobu.
(2) Rozhodne-li se družstvo provozovat přidruženou výrobu, je povinno uvést její druh a rozsah ve vlastních stanovách. Družstvo může zahájit provozování této činnosti teprve dnem schválení vlastních stanov nebo jejich změn a doplňků okresním národním výborem.
(3) V přidružené výrobě pracují výhradně členové družstva. Na vedoucích místech v této výrobě nesmí přitom pracovat osoby z řad bývalých vykořisťovatelů nebo osoby soudně trestané pro rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví nebo pro spekulaci.
(4) Družstvo nesmí provozovat činnost, jejíž provozování přísluší výhradně určitým podnikům nebo odvětvím národního hospodářství. Zpracování potravinářských surovin pro potřebu jiných spotřebitelů, než jsou družstevníci a vlastní společná hospodářství družstev, může být družstvem prováděno jen se souhlasem ministerstva potravinářského průmyslu. Při provozování jiné činnosti, zejména přesahuje-li vlastní potřebu družstva, je družstvo povinno řídit se pokyny vydanými pro tuto činnost příslušným ústředním úřadem nebo orgánem.
(5) Potřebný materiál k provozování přidružené výroby, který