Input:

č. 111/1955 Sb. rozh. obč., Garance

č. 111/1955 Sb. rozh. obč.
Jak je třeba vypočítat zvýšení sociálního důchodu podle § 10 vl. nař. č. 42/1953 Sb., o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování, a podie vyhlášky předsedy státní komise důchodového zabezpečení z 50. června 1953 č. 207 Ú. l. při poskytnuti sníženého sociálního důchodu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 10. února 1955, Cz 532/54.)
Krajský soud v Hradci Králové přiznal navrhovatelce sociální důchod ve zkrácené výši 110 Kčs měsíčně a podle odůvodnění rozsudku učinil to tak, že od plného sociálního důchodu, který podie jeho názoru činí 190 Kčs měsíčně, odečetl odhadnutý vlastní příjem navrhovatelčin 80 Kčs měsíčně.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že rozhodnutím krajského soudu v Hradci Králové byl porušen zákon, jeho rozhodnuti zrušil a vrátil věc krajskému soudu, aby o ní dále jednal a znovu rozhodl.
Odůvodnění:
Předpoklad krajského soudu, že plný sociální důchod je 190 Kčs měsíčně a že je východiskem pro výpočet sníženého důchodu