110/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 110/2011 Sb.
[zrušeno č. 310/2018 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 15. dubna 2011,
kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl. I
Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb., vyhlášky č. 33/2009 Sb., vyhlášky č. 8/2010 Sb. a vyhlášky č. 11/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písmeno q) zní:
„q) 1 dítě, 1 žák ve školní družině, kteří jsou přijati k pravidelné denní docházce,“.
2. V § 2 odst. 3 písm. a) se za slova „žáka v základní škole,“ vkládají slova „dítě nebo“.
3. V § 3 odst. 6 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) 1 dítě ve školní družině, které se zároveň vzdělává ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,“.

Dosavadní
 
 Nahoru