Input:

110/1965 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o evidenci zahraniční literatury, platné do 12.3.2002 Archiv

č. 110/1965 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o evidenci zahraniční literatury, platné do 12.3.2002
[zrušeno č. 88/2002 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky
ze dne 18. října 1965
o evidenci zahraniční literatury
K zajištění plného a hospodárného využití zahraniční literatury docházející do ČSSR pro rozvoj národního hospodářství a k vědeckým a studijním účelům, stanoví ministerstvo školství a kultury spolu se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a v dohodě se všemi zúčastněnými úřady a orgány podle § 12 zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven a podle § 8 zákona č. 17/1962 Sb., o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky:
§ 1
(1) Ve Státní knihovně ČSSR a v Universitní knihovně v Bratislavě (dále jen „ústřední knihovny“) se zřizuje ústřední evidence zahraniční literatury.
(2) Zahraniční literaturou podle odstavce 1 se rozumí literatura knižní i časopisecká získaná trvale ze zahraničí nákupem, výměnou i dary, s výjimkou literatury ze socialistických států získané nákupem v kulturních střediscích socialistických států v ČSSR a ve státním knižním obchodu. Evidence se též nevztahuje na literaturu určenou k prodeji ve státním knižním obchodu. Evidence se též nevztahuje na literaturu určenou k prodeji ve státním knižním obchodu a na materiály utajované.
§ 2
(1) K zajištění úkolů podle § 1 jsou povinny všechny knihovny jednotné soustavy, jiné instituce, orgány a úřady (dále jen „nabyvatelé“) hlásit každé trvalé nabytí zahraniční literatury, a to nabyvatelé v českých krajích Státní knihovně ČSSR, nabyvatelé na Slovensku Universitní knihovně v Bratislavě.
(2) Hlášení se zasílá do šesti týdnů od nabytí zahraniční literatury ve dvojím vyhotovení na evidenčních lístcích s popisem publikace, který obsahuje:
a) u knižních publikací: příjmení a jméno autora, název knihy, podnázev, místo vydání, označení nakladatele a rok vydání, počet stan, název a adresu nabyvatele, signaturu, označení způsobu nabytí (N - nákup, V, - výměna, D - dar, Dep - depositum) a znak věcného nebo jiného odborného třídění používaného nabyvatelem,
b) u časopisů a novin: název, podnázev, místo vydání, označení vydavatele a rok vydání, ročník, periodicitu, signaturu, název a adresu nabyvatele, způsob nabytí (jako u písm. a)) a znak

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací