Input:

č. 110/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 110/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Náhradní doručení lze provést s účinky doručení jen tehdy, jestliže se adresát v době doručování zdržuje v místě doručení.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 28. května 1954, Cz 181/54.)
Dlužník podal proti exekuci zabavením platu námitky z toho důvodu, že exekuční titul, totiž platební rozkaz, podle něhož byla exekuce povolena, nebyl mu vůbec doručen, takže není v právní moci.
Lidový soud civilní v Praze námitky dlužníka zamítl. Soud ze spisů zjistil, že dlužníkovi byl platební rozkaz doručen náhradně podle § 84 nař. č. 192/1950 Sb. (jednací řád) uložením u poštovního úřadu, protože dlužník nebyl zastižen v bytě, takže je nerozhodné, že se o obsahu platebního rozkazu nedověděl.
Ve stížnosti proti tomuto usnesení uváděl dlužník, že v době, kdy bylo provedeno náhradní doručení, byl mimo Prahu na služebních cestách na Slovensku, takže platební rozkaz nedostal a dověděl se o něm teprv z usnesení o povolení exekuce.
Krajský soud v Praze dlužníkově stížnosti nevyhověl. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že stěžovatel sám přiznává, že doručení platebního rozkazu bylo provedeno podle § 84 nař. č. 192/1950 Sb. a že tedy, byl-li takto platební rozkaz řádně doručen a nebyl-li proti němu podán včas odpor, stal se exekučním titulem podle § 428 odst. 2 písm. a) o. s. ř. a stěžovatel by měl pouze možnost domáhat se nápravy obnovou řízení.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že usnesením obou soudů byl porušen zákon, obě tato usnesení zrušil a vrátil věc lidovému soudu k dalšímu jednání a novému rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Oba soudy vycházely z názoru, že žalovanému byl platební rozkaz řádně doručen náhradně podle § 84 nař. č. 192/1950 Sb. (jednací řád). Krajský soud poukazuje na to, že stěžovatel sám doznává, že doručení bylo podle tohoto ustanovení řádně provedeno. Přitom však oba soudy přehlédly, že povinný už v podání z 27. července 1953 a pak znovu ve stížnosti výslovně uvedl, že platební rozkaz neobdržel, poněvadž byl mimo Prahu na služebních cestách. Podle § 84 nař. č. 192/1950 Sb., který platil v době doručování platebního rozkazu v listopadu 1953 (srov. § 179 nař. č. 95/1952 Sb., kterým sé vydávají jednací řády), může doručovatel vyzvat adresáta, jemuž má být písemnost doručena do vlastních rukou a který nebyl zastižen, ačkoliv se