Input:

11/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL Garance

č. 11/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 2018 bylo v Bagdádu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL.
Ujednání vstoupilo v platnost v souladu s ustanovením svého článku 8 odst. 8.1 dnem podpisu. Dnem vstupu tohoto Ujednání v platnost pozbylo podle článku 8 odst. 8.4 platnosti Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL, podepsané v Bagdádu dne 26. března 2017 a vyhlášené pod č. 22/2017 Sb. m. s.
Anglické znění Ujednání a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Ujednání
mezi
Ministerstvem vnitra České republiky
a
Ministerstvem obrany Italské republiky
o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

  
Ministerstvo vnitra České republiky, zastoupené charge d'affaires ad interim České republiky v Iráku,
a
Ministerstvo obrany Italské republiky, zastoupené vojenským atašé na italském velvyslanectví v Iráku,
(dále jen „strany“);
Berouce v ÚVAHU, že italská strana zahájila v Irácké republice ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Iráku a v rámci Globální koalice proti ISIL (dále jen „Koalice“) výcvikový program s cílem poskytnout Ministerstvu vnitra Iráku a Policii Iráku výcvikové a poradenské služby (dále jen „výcvikový program“);
Vědomy Si toho, že Zvláštní jednotka italské policie - Irák (IT PTF-I), která provozuje výcvikový program v Iráku, je součástí Kombinovaného velení spojených pozemních jednotek - operace Inherent Resolve (CJFLCC - OIR);
PŘIPOMÍNAJÍCE, že italská strana, která v rámci Koalice předsedá pracovní skupině pro policejní výcvik, přizvala ostatní účastníky Koalice, aby se podíleli na výcvikovém programu;
Berouce v úvahu záměr České republiky pokračovat v účasti na výcvikovém programu;
Berouce v úvahu souhlas irácké vlády s vysláním českých policistů do Irácké republiky, aby se připojili k IT PTF-I;
VĚDOMY SI dosavadní spolupráce podle Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL, podepsaného v Bagdádu dne 26. března 2017;
PŘEJÍCE SI stanovit podmínky další spolupráce mezi stranami, inspirovány zásadami Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, podepsané v Římě dne 23. ledna 1996;

se dohodly takto:
1. Účel
1.1 Účelem tohoto ujednání je stanovit podmínky další spolupráce mezi stranami při realizaci výcvikového programu v rámci Koalice.
1.2 Spolupráce podle tohoto ujednání probíhá v souladu správními předpisy států stran,
jakož i s ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž jsou státy stran vázány.
2. Kontaktní místa
Kontaktními místy stanovenými pro účely spolupráce podle tohoto