11/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 11/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. března 2015 byla v Santiagu de Compostela otevřena k podpisu Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána téhož dne.
S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 21. září 2017.
Při ratifikaci Úmluvy byly učiněny následující výhrady České republiky:
„V souladu s článkem 4 odst. 2 Úmluvy si Česká republika vyhrazuje právo nepoužít ustanovení článku 4 odst. 1 písm. a) na odběr orgánu z těla žijícího dárce, a to ve výjimečných případech, kdy nemusí být dán souhlas dárce.
V České republice platí § 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů. První odstavec tohoto ustanovení stanoví, že od dárců, kterými jsou nezletilé osoby, osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu, respektive od dárců, kterými jsou osoby, které nenabyly plné svéprávnosti, nebo osoby s omezenou svéprávností nebo osoby, které s odběrem vyslovily souhlas, avšak s ohledem na jejich momentální zdravotní stav lze důvodně předpokládat, že i přes úplné poučení nezvážily nebo nemohly zvážit veškeré důsledky spojené s odběrem obnovitelné tkáně pro vlastní zdraví (dále jen „osoba neschopná vyslovit souhlas“), lze provést pouze odběr obnovitelné tkáně, není-li dále stanoveno jinak, a to pouze pokud:
a) není k dispozici žádný vhodný dárce, který je schopen dát výslovný a konkrétní souhlas,
b) příjemcem je sourozenec dárce,
c) darování představuje možnost záchrany života příjemce,
d) zákonný zástupce dárce, kterým je nezletilá osoba nebo osoba zbavená způsobilosti, respektive osoba, která není plně svéprávná, vyslovil podle § 7 odst. 4 s tímto odběrem souhlas,
e) etická komise vyslovila podle § 5 odst. 5 písm. b) s tímto odběrem souhlas, a
f) tento dárce neprojevuje s darováním nesouhlas.
Druhý odstavec pak stanoví, že ustanovení odstavce 1 písm. b) a c) se nevztahuje na odběr buněk, pokud tento odběr představuje jen minimální riziko pro zdraví a život dárce.“
„V souladu s článkem 10 odst. 3 Úmluvy si Česká republika vyhrazuje právo neaplikovat ustanovení článku 10 odst. 1 písm. e) v celém jeho rozsahu a aplikovat jej pouze v rozsahu následujícím: Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině spáchala osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území trvalý pobyt.“
„V souladu s článkem 30 odst. 2 Úmluvy si Česká republika vyhrazuje právo aplikovat článek 5 Úmluvy v případě orgánů odebraných z těla zemřelého pouze na jednání, kterého se pachatel dopustí v úmyslu obohatit sebe nebo jiného.“
Úmluva vstupuje v platnost na základě svého článku 28 odst. 3 dne 1. března 2018 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány
(přijatá Výborem ministrů dne 9. července 2014 na 1205. zasedání náměstků ministrů)
 
 Nahoru