11/2017 F.z., POKYN č. MF-16: k provádění fyzické likvidace pokutových bloků

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
11/2017 F.z.
POKYN č. MF-16
k provádění fyzické likvidace pokutových bloků
 
Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák
Č. j.: MF-23813/2017/3901-1
Tel.: 257 0424 321
PID: MFCR7XMKAY
I.
Předmět úpravy
1. Ministerstvo financí, v souvislosti s ukončením používání bloků k ukládání pokut podle § 85 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pokutové bloky“), a v návaznosti na čl. VI odst. 2 Pokynu č. MF-15 o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci, č.j. MF-14125/2017/3901-1, upravuje postup správních orgánů, které byly oprávněné ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení podle § 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „oprávněné orgány“), jakož i dalších orgánů veřejné moci, při provádění fyzické likvidace nevyužitých skladových zásob pokutových bloků vydaných Ministerstvem financí v období od 1.1.2013 do 30. 6. 2017.
2. Pro předcházení případným nejasnostem se upřesňuje, že se jedná o následující druhy pokutových bloků:
a) Pokutové bloky, jejichž výnos plyne do státního rozpočtu nebo do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu (řada 26):
 26 6100/1 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené,
 26 6111 - Bloky na pokuty na místě zaplacené,
 26 6220/1 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené - výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu,
 26 6225 - Bloky na pokuty na místě zaplacené - výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu,
 26 6600 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám,
 26 6611 - Bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
b) Pokutové bloky, jejichž výnos plyne do rozpočtu kraje nebo obce (řada 46):
 46 6100/1 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené,
 46 6111 - Bloky na pokuty na místě zaplacené,
 46 6600 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám,
 46 6611 - Bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
3. Tento pokyn se nevztahuje na pokutové bloky vydané přestupcům v blokovém řízení. Vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky za rok 2017 se řídí dosavadní úpravou čl. 11 a 12 Pokynu č. MF-2 o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízení od 1. 1. 2013, č.j. 100423/2012/904 (dále jen „Pokyn č. MF-2“). V případě ztracených, zničených, odcizených a znehodnocených pokutových bloků se uplatní postup podle článku IV tohoto pokynu.

  
II.
Předání a soupis pokutových bloků určených k fyzické likvidaci
1. Oprávněné orgány předloží v termínu do dne 31. 1. 2018 celnímu nebo krajskému úřadu příslušnému ve smyslu § 85 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, písemnou žádost o zpětvzetí, odpis a následnou fyzickou likvidaci pokutových bloků (dále jen „žádost o fyzickou likvidaci“). Žádost o fyzickou likvidaci se předkládá ve dvou stejnopisech. Součástí žádosti o fyzickou likvidaci musí být soupis pokutových bloků, jichž se týká, podle druhu, skladového čísla a série (rok výroby). Dále musí být pro
 
 Nahoru