11/2008 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 11/2008 Sb.
[zrušeno č. 405/2011 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 7. ledna 2008,
kterou se mění vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)
Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 64 a § 135 písm. b) a g) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:
Čl. I
Vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti), se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písmeno o) zní:
„o) potvrzení insolvenčního soudu dokládající neexistenci skutečností uvedených v § 17 odst. 1 zákona,“.
2. V příloze č. 5 písmeno n) včetně poznámek pod čarou č. 3 až 6 zní:
 
n) Podání insolvenčního návrhu
 
n1
Datum podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení
n2
Správce3
n3
Fyzická osoba
 
n3.1
Jméno
 
n3.2
Příjmení
 
n3.3
Titul
 
n3.4
Datum narození
 
n3.5
Místo trvalého pobytu - okres
 
n3.6
Obec
 
n3.7
PSČ
 
n3.8
Ulice
 
n3.9
Číslo popisné /evidenční/
 
n3.10
Číslo orientační
n4
Právnická osoba
 
n4.1
Obchodní firma
 
n4.2
 
n4.3
Adresa-sídlo - okres
 
n4.4
Obec
 
n4.5
PSČ
 
n4.6
Ulice
 
n4.7
Číslo popisné /evidenční/
 
n4.8
Číslo orientační
 
n4.9
Jednání za právnickou osobu
 
 
n4.9.1
Fyzická osoba
 
 
 
n4.9.1.1
Jméno
 
 
 
n4.9.1.2
Příjmení
 
 
 
n4.9.1.3
Titul
 
 
 
n4.9.1.4
Datum narození
 
 
 
n4.9.1.5
Místo trvalého pobytu - okres
 
 
 
n4.9.1.6
Obec
 
 
 
n4.9.1.7
PSČ
 
 
 
n4.9.1.8
Ulice
 
 
 
n4.9.1.9
Číslo popisné /evidenční/
 
 
 
n4.9.1.10
Číslo orientační
 
 
n4.9.2
Právnická osoba
 
 
 
n4.9.2.1
Obchodní firma
 
 
 
n4.9.2.2
 
 
 
n4.9.2.3
Adresa-sídlo - okres
 
 
 
n4.9.2.4
Obec
 
 
 
n4.9.2.5
PSČ
 
 
 
n4.9.2.6
Ulice
 
 
 
n4.9.2.7
Číslo popisné /evidenční/
 
 
 
n4.9.2.8
Číslo orientační
n5
Ocenění majetkové podstaty4
n6
Podání návrhu na moratorium5
 
n6.1
Datum podání návrhu na moratorium
n7
Rozhodnutí o návrhu na moratorium6
 
n7.1
Datum pravomocného rozhodnutí
 
n7.2
Číslo pravomocného rozhodnutí
 
n7.3
Účinnost od
 
n7.4
Účinnost do
 
n7.5
Prodloužení o 30 dnů - ANO /NE/
 
n7.6
Označení soudu, který rozhodl


3§ 21 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4§ 219 insolvenčního zákona.
5§ 115 insolvenčního zákona.
6§ 117 insolvenčního zákona.“.
3. V příloze č. 5 písmeno o) včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
 
o) Rozhodnutí o insolvenčním návrhu7
 
o1
Datum pravomocného rozhodnutí
o2
Číslo pravomocného rozhodnutí
o3
Označení soudu, který rozhodl
o4
Správce3
o5
Fyzická osoba
 
o5.1
Jméno
 
o5.2
Příjmení
 
o5.3
Titul
 
o5.4
Datum narození
 
o5.5
Místo trvalého pobytu - okres
 
o5.6
Obec
 
o5.7
PSČ
 
o5.8
Ulice
 
o5.9
Číslo popisné /evidenční/
 
o5.10
Číslo orientační
o6
Právnická osoba
 
o6.1
Obchodní firma
 
o6.2
 
o6.3
Adresa-sídlo - okres
 
o6.4
Obec
 
o6.5
PSČ
 
o6.6
Ulice
 
o6.7
Číslo popisné /evidenční/
 
o6.8
Číslo orientační


7§ 134 insolvenčního zákona.“.
4. V příloze č. 5 písmeno p) včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:
 
 
 Nahoru