Input:

R 11/1970; Dědictví. Řízení před státním notářstvím Garance

č. 11/1970 Sb. rozh.
Inštitút predbežného šetrenia v zmysle § 29 not. por. nemožno chápať len ako výsluch osoby informovanej o osobných pomeroch poručiteľa a spísanie zápisnice s ňou na predtlačenom vzore, ale ako všetko potrebné šetrenie, ktoré štátne notárstvo vykonáva v záujme zistenia skutočného stavu veci a z ktorého vychádza pri svojom rozhodovaní.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. 2. 1969, 4 Cz 13/69.)
Dňa 2. 9. 1967 zomrel S. B. bez zanechania závetu; dedičstvo malo teda byť prejednané s dedičmi zo zákona, ktorí sú účastníkmi konania podľa § 28 not. por.
Rozhodnutím z 19. 12. 1967 schválilo Štátne notárstvo v Senici dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva, pričom ako dedičia zo zákona prichádzali do úvahy manželka poručiteľa A. B., deti poručiteľa Š. B. a S. B., ako aj Z. Z. Rozhodnutím z 29. 12. 1967 potvrdilo Štátne notárstvo v Senici nadobudnutie dedičstva týmto dedičom podľa schválenej dedičskej dohody.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že rozhodnutiami štátneho notárstva bol porušený zákon a tieto rozhodnutia zrušil.
Z odôvodnenia:
Podľa § 4 ods. 1 not. por. vychádza štátne notárstvo pri rozhodovaní a ostatnej svojej činnosti zo skutočného stavu veci. Podľa § 29 not. por. je povinné štátne notárstvo obstarať si už v predbežnom šetrení údaje potrebné pre zistenie dedičov. Pri tejto činnosti je treba, aby mal štátny notár na zreteli, že - pokiaľ ide o predbežné šetrenie v zmysle § 29 not. por. - nemožno tento inštitút chápať len ako výsluch osoby informovanej o osobných pomeroch poručiteľa a spísanie zápisnice s ňou na predtlačenom vzore, ale

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací