Input:

11/1966 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra ČSSR o hospodářských smlouvách v silniční nákladní dopravě Archiv

č. 11/1966 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra ČSSR o hospodářských smlouvách v silniční nákladní dopravě
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy a hlavního arbitra ČSSR
ze dne 12. února 1966
o hospodářských smlouvách v silniční nákladní dopravě
Ministerstvo dopravy a hlavní arbitr ČSSR stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány podle § 8 odst. 1 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě a podle § 395 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
§ 1
K prohloubení hospodářské spolupráce organizací veřejné dopravy (dále jen „dopravce“) a přepravců, jakož i dopravců a organizací zúčastněných na provádění vyhrazené přepravy z určitého zdroje, a ke zpřesnění vzájemných hospodářských závazkových vztahů se uzavírají hospodářské smlouvy
- o dlouhodobé spolupráci v silniční nákladní dopravě (dlouhodobé hospodářské smlouvy),
- o přípravě přeprav prováděných v období kalendářního roku nebo v kratším období (hospodářské smlouvy o přípravě přeprav),
- o spolupráci ve vyhrazené přepravě z určitého zdroje.
§ 2
Dlouhodobá hospodářská smlouva
(1) Dlouhodobou hospodářskou smlouvu uzavírají dopravci a přepravci tehdy, je-li třeba zajistit hospodářskou spolupráci na dobu přesahující kalendářní rok a vyžaduje-li to rozsah, význam nebo zvláštní povaha přeprav, zejména je-li předpokladem hospodárného provádění přeprav déletrvající přemístění dopravních kapacit, opatření speciálních vozidel a dopravních zařízení a realizace stavebních investic na místě nakládky a vykládky.
(2) Dlouhodobá hospodářská smlouva musí obsahovat tyto základní podmínky spolupráce v silniční nákladní dopravě:
a) určení požadovaných přeprav a jiných prací a výkonů, zejména z hlediska jejich speciální skladby,
b) za jakých podmínek budou uzavírány hospodářské smlouvy o přípravě přeprav, popřípadě mezi kterými organizačními jednotkami,
c) zda a jakým způsobem bude upřesňováno provádění přeprav v dohodnutých časových obdobích, jestliže organizace neuzavírají hospodářskou smlouvu o přípravě přeprav.
(3) Dlouhodobá hospodářská smlouva bude zpravidla obsahovat ještě tyto údaje:
a) předpokládaný objem přeprav a jiných prací a výkonů na celé smluvní období, popřípadě členění těchto objemů v průběhu smluvního období,
b) předpokládaný finanční objem přeprav a jiných prací a výkonů,
c) cenové podmínky budoucích přeprav a jiných prací a výkonů, zejména sjednané paušální sazby, ceny za přepravy při zavedení limitních cen apod.
d) pořadí důležitosti požadovaných přeprav a jiných prací a výkonů,
e) objemy a druhy dlouhodobě přemísťovaných dopravních kapacit,
f) množství a druh zajišťovaných speciálních vozidel a zařízení,
g) rozsah a druh dohodnutých stavebních investic na místě nakládky a vykládky, včetně zpevnění příjezdních cest,
h) vybavení nakládacích a vykládacích míst, zejména jejich osvětlení a další dohodnutá opatření zajišťující bezpečnost práce,
ch) majetkové sankce dohodnuté pro případ nesplnění určitých povinností, např. při nevyužití provedených investic a dohodnutém rozsahu.
§ 3
Hospodářská smlouva o přípravě přeprav
(1) Hospodářskou smlouvou o přípravě