Input:

R 11/1966 (tr.); Osvědčení se podmíněně odsouzeného. Podmíněné odsouzení. Způsob výkonu trestu odnětí svobody Garance

č. 11/1966 Sb. rozh. tr.
Povinnosť súdu postupovať tak, aby bol zistený skutočný stav veci (§ 2 ods. 5 tr. por.), vzťahuje sa na celé trestné konanie, teda tiež na rozhodovanie o tom, že sa podmienečne odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil (§ 60 ods. 1 tr. zák. a § 330 ods. 1 tr. por.).
Odsúdenie obvineného v skúšobnej dobe nezbavuje súd povinnosti zisťovať z hľadiska ustanovenia § 60 ods. 1 tr. zák. celkové chovanie odsúdeného v skúšobnej dobe; nevylučuje totiž v konkrétnom prípade záver, že odsúdený viedol v skúšobnom čase riadny život pracujúceho človeka, a aby súd vyslovil podľa § 60 ods. 1 tr. por., že sa osvedčil.
Ak súd podľa § 60 ods. 1 tr. zák. rozhodne, že podmienečne odsúdený trest vykoná, je povinný zároveň rozhodnúť tiež o zaradení odsúdeného do príslušnej nápravne výchovnej skupiny (§ 60 ods. 5 tr. zák.).
(Rozhodnutie vyššieho vojenského súdu sp. zn. To 65/65 z 15. 9. 1965.)
Uznesením vojenského obvodového súdu zo dňa 19. 8. 1965 bolo v zmysle § 60 ods. 1 tr. zák. rozhodnuté, že odsúdený vykoná trest odňatia slobody v trvání 16 mesiacov, ktorý mu bol podmienečne uložený rozsudkom vojenského obvodového súdu zo dňa 14. 12. 1962, pretože v skúšobnom čase bol znovu odsúdený k podmienečnému trestu odňatia slobody rozsudkom okresného súdu v Ústí n. Lab. sp. zn. T 498/63 zo dňa 14. apríla 1964.
K sťažnosti odsúdeného zrušil vyšší vojenský súd citované uznesenie a prikázal súdu 1. stupňa, aby o veci znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Na odôvodnenie svojej sťažnosti uviedol odsúdený, že záver súdu o tom, že sa neosvedčil, je nesprávny. Namietal, že síce v skúšobnej dobe v r. 1964 bol odsúdený, ale trest mu bol amnestiou odpustený tak, že sa na neho hľadí ako keby nebol odsúdený. V tom prípade išlo u neho o mimoriadne vybočenie z ináč celkom riadneho života pracujúceho človeka. Pracuje ako sústružník, má riadnu pracovnú morálku a v zamestnaní nie sú proti nemu výhrady. Chce sa práve oženiť a má najlepšiu voľu viesť v budúcnosti riadny