Input:

R 11/1965; Výchova nezletilých dětí Garance

č. 11/1965 Sb. rozh.
Předpokladem pro zbavení rodičovských práv podle § 44 odst. 3 zák. o rod. je, že rodiče neplní své povinnosti, ač by je plnit mohli. Nejde-li o zaviněné neplnění povinností, zejména nemohou-li rodiče plnit povinnosti k dětem pro objektivní příčiny, může soud vyslovit jen omezení rodičovských práv, vyžaduje-li to zájem společnosti na řádné výchově dětí. Opatření podle § 44 zák. o rod. lze zrušit a rodičovská práva obnovit, odpadnou-li důvody, pro které došlo ke zrušení nebo omezení rodičovských práv. Opatření podle § 44 zák. o rod. nelze nařídit pro okolnosti, k nimž došlo před několika lety a které v době vyhlášení rozhodnutí již nejsou.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 24. listopadu 1964, Cz 48/64.)
Okresní soud v Jičíně vyslovil, že se J. B. zbavuje rodičovských práv k nezletilým dětem podle § 44 odst. 3 zák. o rod.
Krajský soud v Hradci Králové rozsudek okresního soudu potvrdil.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudky obou soudů byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Podle § 44 odst. 3 zák. č. 94/1963 Sb., zbaví soud rodiče rodičovských práv, když tito zneužívají svých práv nebo závažným způsobem zanedbávají své povinnosti. Zanedbávání povinností rodičů předpokládá vědomé jednání, případně neplnění rodičovských práv a povinností z vůle rodičů. Musel by tedy soud zjistit, že rodiče povinnosti neplní, ač by tak činit mohli. Nejde-li o zaviněné neplnění povinností, zejména nemohou-li rodiče povinnosti k dětem plnit pro objektivní příčiny, pak může soud rodičovská práva jen omezit (§ 44 odst. 1, 2 zák. o rod.).
Soud prvního stupně se otázkou zneužití práv a závažného zanedbání povinností z tohoto hlediska nezabýval. Převzal zjištění ze spisů P 161/52, v nichž šlo o zbavení svéprávnosti otce dětí J. B. a zřejmě i ze spisů Nc II/256/49 o nařízení ústavní výchovy nad nezletilými dětmi Josefem, Jiřím, Jaroslavou, Janou a Marií, v nichž se však soud zabýval hlavně otázkou vhodného prostředí pro výchovu dětí, přičemž však blíže nezjišťoval příčiny nedostatků v zajištění materiální péče o děti. Oba rodiče poukazovali na to, že nemohli získat řádné zaměstnání, že otec dětí, který je duševně chorý, nestačí vydělat tolik, aby kryl potřebu početné rodiny a že matka dětí vedle péče o domácnost se starala o čtyřkorcové hospodářství. Těmito námitkami se soudy nezabývaly a ponechaly bez povšimnutí i skutečnost ze spisů vyplývající, že matka dětí porodila během 13 let od r. 1944 do r. 1957 celkem 12 dětí